Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PHEPNHAN - Phép nhân

Khoa và Khiêm là đôi bạn rất thân, thân vì tên 2 bạn đều bắt đầu bằng chữ Kh, thân vì 2 người đều độc thân và đều cua gái không đc giỏi như nhau. Vào một ngày đẹp trời, Khoa vì không muốn mang danh không có tài cua gái nên đã bày ra một trò chơi với Khiêm để xem kẻ nào mới là người không có tài tiếp cận con gái. Khoa đặc biệt rất thích những con số nguyên dương A có dạng như sau:
            _ A có chữ số tận cùng là k.
            _ sau khi thực hiện phép nhân A * n ta sẽ được số nguyên dương mới mà tất cả các chữ số của A đều dịch sang phải 1 vị trí (chữ số tận cùng sẽ trở thành chữ số đầu tiên).
            Ví dụ: 128205 * 4 = 512820.
230769 * 4 = 923076. 

Trò chơi của Khoa như sau: Khoa viết lên tờ giấy 2 số nguyên dương n và k, nhiệm vụ của Khiêm là tìm số nguyên dương nhỏ nhất có dạng như trên. Nếu Khiêm tìm được, anh đã chứng tỏ được khả năng gái gú của mình, còn không thì Khoa mới là người có trình độ gái gú cao hơn.

Input

1 dòng duy nhất chứa 2 số nguyên dương n và k. ( 1 <= n , k <= 9 )

Output

1 dòng duy nhất chứa số nguyên dương A nhỏ nhất có chữ số tận cùng là k và sau khi thực hiện phép nhân A * n ta sẽ được số nguyên dương mới mà tất cả các chữ số của A đều dịch sang phải 1 vị trí (chữ số tận cùng sẽ trở thành chữ số đầu tiên). Nếu không tìm được, in ra 0.

Example

Input1:
4 5

Output1:
128205
Input2:
2 1
Output2:
0

Được gửi lên bởi:Hacker7
Ngày:2014-04-03
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ASM32-GCC MAWK BC C-CLANG C++ 4.3.2 CPP CPP14 CPP14-CLANG COBOL COFFEE D-CLANG D-DMD DART ELIXIR FANTOM FORTH GRV JS-MONKEY KTLN NIM OBJC OBJC-CLANG OCT PAS-GPC PAS-FPC PICO PROLOG R RACKET CHICKEN SQLITE SWIFT UNLAMBDA VB.NET

hide comments
2016-07-05 20:21:06
dùng BigNum hơn
2016-03-01 09:42:50
Tham khảo tại :http://phuotvnspoj.blogspot.com/2016/03/phepnhan-phep-nhan.html
2015-05-25 03:12:12 Ma Dau
Chỉ có thể là mảng hằng
2014-10-19 15:26:19 Hoang Phuoc
@@
2014-09-22 16:24:25 Hoàng Trọng Khánh
ai đó nói rõ cho e cách tính đi được không ??
2014-09-03 10:18:21 ∞Skyscraper∞
T_T bị 0 vì quên, ghi ra A*n
2014-09-03 08:37:56 1235
có khi nào n nó lên tới 10^100 không nhỉ :P
2014-09-02 18:09:52 No One
1 đấm AC , ngoài dự tính :O
2014-09-02 15:56:06 No One
Vãi cả gái gú cao hơn :))))))
2014-04-05 11:24:02 Nắng
sai test nào mà chỉ đc có 85 điểm??? @@@@
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.