Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PERREC - Perfect Rectangles

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/perrec


Cho 1 bảng kích thước N * N được chia thành các ô vuông đơn vị. Mỗi ô vuông có thể có màu đen hoặc trắng. Bây giờ, định nghĩa 1 hình chữ nhật tốt là 1 hình chữ nhật có các cạnh song song với cạnh của bảng và chỉ chứa các ô vuông màu trắng. 1 hình chữ nhật được gọi là hoàn hảo, nếu nó là 1 hình chữ nhật tốt, và không tồn tại 1 hình chữ nhật tốt nào khác chứa nó (tức không thể mở rộng hình chữ nhật này sang trái, phải, trên hay dưới).

 

Yêu cầu: Xác định số hình chữ nhật hoàn hảo của bảng đã cho.

 

Lưu ý:

Để giảm kích thước của input, bảng sẽ được tô màu theo quy tắc sau:

-       Ban đầu bảng chỉ chứa các ô vuông màu trắng

-       Sinh 2 dãy số X và Y độ dài m theo quy tắc

+  X[0] = x0 mod N, Y[0] = y0 mod N

+ X[i] = (X[i – 1] * a + b) mod N, Y[i] = (Y[i – 1] * c + d) mod N với 1 <= i < m

trong đó x0, y0, a, b, c, d, m là các số được cho trước, và P mod Q kí hiệu là phần dư của phép chia P cho Q

-       Tô đen các ô có tọa độ (X[0],Y[0]), (X[1],Y[1]),…, (X[m – 1],Y[m – 1]). (Tọa độ của bảng được đánh số từ 0 đến N – 1 theo thứ tự từ trái qua phải, và từ trên xuống dưới)

 

Input:

-       1 dòng duy nhất gồm 8 số nguyên N,m,x0,a,b,y0,c,d như mô tả trong đề bài

 

Output:

-       1 dòng duy nhất ghi ra số lượng hình chữ nhật hoàn hảo thu được

 

Giới hạn:

-       0 < N <= 2000

-       1 <= m <= 4000000

-       0 <= a,b,c,d,x0,y0 <= 2000

-       Time limit: 5s

 

Example:

Input

Output

5 1 2 0 0 2 0 0

4

4 4 0 1 1 0 1 1

6

10 20 4 76 2 6 2 43

12


Được gửi lên bởi:sieunhan
Ngày:2011-03-21
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:SRM 431 Div 1, Level Three

hide comments
2017-12-08 01:35:10
nhật hào sạch
2017-08-03 17:53:16
Tham khảo tại: http://cowboycoder.tech/spoj/spoj-perrec-perfect-rectangles
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.