Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PCIRCLE - Vòng số nguyên tố

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/pcircle


Một vòng tròn chứa 2*n vòng tròn nhỏ (Xem hình vẽ). Các vòng tròn nhỏ được đánh số từ 1 đến 2*n theo chiều kim đồng hồ. Cần điền các số tự nhiên từ 1 đến 2*n mỗi số vào một vòng tròn nhỏ sao cho tổng của hai số trên hai vòng tròn nhỏ liên tiếp là số nguyên tố. Số điền ở vòng tròn nhỏ 1 luôn là số 1.

clock3.jpg

Input

Số nguyên dương n ( 1 < n < 10 ) .

Output

Dòng đầu tiên ghi ra số k là số cách tìm được.
K dòng tiếp theo mỗi dòng ghi ra 1 cách điền các số vào các vòng tròn nhỏ. Cách điền nào có thứ tự từ điển nhỏ hơn thì xếp trước. Nếu K > 10000 thì chỉ cần ghi ra 10000 cách đầu tiên.

Ví dụ

Input:
4

Output:
4
1 2 3 8 5 6 7 4
1 2 5 8 3 4 7 6
1 4 7 6 5 8 3 2
1 6 7 4 3 8 5 2


Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-09-22
Thời gian chạy:10s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:C CSHARP CPP C99 HASK JAVA OCAML PAS-GPC PAS-FPC PERL PYTHON RUBY
Nguồn bài:Mr Lê Minh Hoàng

hide comments
2021-05-27 18:02:59
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/PCIRCLE
2019-11-14 07:07:47 nguyen van huan
độ phức tạp của thuật toán này là bn vậy
2018-10-22 09:36:10
ơ no mờ người
2018-06-05 10:50:34
wtf sao 1 1 1 1 1 ... lai sai nhi? 2 so lien tiep deu la 2 ma ?

Last edit: 2018-06-05 10:50:52
2018-01-25 02:14:21
THAM KHẢO THUẬT TOÁN VÀ CODE TẠI: http://yeulaptrinh.pw/1536/pcircle-spoj/
2017-09-27 09:35:23
Code AC: http://shink.in/vcY0V
2017-08-19 15:40:04 Con Bò Huyền Thoại
https://kienthuc24h.com/pcircle-spoj-vong-so-nguyen-to/
2017-03-24 15:52:46
quên xóa tên file nên bị lỗi NZEC mà cứ tưởng tràn dữ liệu mảng, mất mấy lần nộp
2016-09-25 14:28:17
Code:
http://shink.in/vcY0V
2016-05-22 04:08:28 Sơn Tùng M-TP
Vãi cả không in số cách ra :)) sub chục lần thật!
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.