Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PCHESS4 - Bàn cờ

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274827/problem/R

Đề bài đã được sửa lại, hết sức xin lỗi các bạn vì sai sót không đáng có.


Cho một bàn cờ kích thước N * N (ở đây, ta bỏ qua yếu tố bàn cờ có các ô đen và trắng). Hãy đếm số cách xếp N con xe lên bàn sao cho:

- Mỗi hàng hoặc mỗi cột chứa đúng 1 con xe.

- Bàn cờ không thay đổi sau khi xoay 1 góc 90 độ (xuôi hoặc ngược chiều kim đồng hồ)

Input:

  • Dòng 1 chứa 1 số nguyên N (0 < N <= 50000)

Output:

  • 1 dòng đưa ra số cách xếp

Example:

Input

Output

1

1

2

0
Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2012-09-13
Thời gian chạy:0.400s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Algorithmic Engagement 2009

hide comments
2012-11-07 01:26:24 Ðỗ Việt Anh
test N=2 sao ra 0 nhỉ ra 1 chứ
2012-09-23 07:23:55 vo danh
PS mà để mod thì =))
có cách nào để xử lí số lớn nhanh không nhỉ....
2012-09-19 07:40:27 Nguyễn Mai Lan
Time limit quá chặt :|

Last edit: 2012-10-08 08:34:09
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.