Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PBCSEQ - Các đoạn nguyên

Mirko có một tập hợp các đoạn nguyên. Đầu tiên, anh ấy lấy ra 1 đoạn bất kì. Sau đó thực hiện lấy các đoạn khác, sao cho: đoạn lấy ra nằm trong đoạn vừa được lấy trước nó. Mirko tiếp tục cho đến khi không tìm được đoạn thoả mãn nữa.

Yêu cầu

Tìm số đoạn lớn nhất có thể lấy ra.

Dữ liệu

Dòng đầu tiên chứa số nguyên N, là số đoạn nguyên trong tập hợp.

Dòng thứ i trong số N dòng sau, chứa 2 số nguyên A,B biểu thị cho đoạn i.

Kết quả

Một số duy nhất là kết quả của bài toán.

Giới hạn

1 <= N <= 100000

1 <= A < B <= 1000000

Ví dụ

Dữ liệu

3

1 6

2 5

3 4 Kết quả

3

Dữ liệu

6

1 4

1 5

1 6

1 7

2 5

3 5 Kết quả

5

Chú ý: O(N^2) ăn được 50% số test.

Được gửi lên bởi:bnta2
Ngày:2008-06-14
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Croatia open contest 07-08

hide comments
2021-05-27 18:02:57
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/PBCSEQ
2020-07-13 15:47:41
LMH :v
2020-03-24 23:33:34
sort + BIT
2019-11-17 09:52:54
Vì sao tôi vẫn mãi bị 0 điểm nhỉ, tôi cài N^2 vẫn AC như thường
2019-05-15 20:29:02
- Code đúng nhưng để file input output mất mẹ 6 đấm :)
2018-08-12 12:04:47
Dành tặng cho ai cần :)))
http://bit.ly/2M7k54Y

Last edit: 2019-01-11 17:36:59
2017-12-11 09:15:09
1 Đấm AC với BIT =))))))
frostpixel aka.How 2 AC
2017-08-22 20:09:54 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/pbcseq-spoj-cac-doan-nguyen/
2016-09-19 10:41:14 Nguyễn Vĩnh Thịnh
Bựa -_- bài làm rồi mà đề này phát biểu kiểu khác là ko nhìn ra luôn @.@ may có các cmt
2016-08-22 16:18:43 Trần Quang Anh
n<=10^6 nhé mấy đồng dâm :')
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.