Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PBCDIV - Phép chia hết

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/pbcdiv


Cho 2 số A và B. Tính xem có bao nhiêu số trong [A,B] chỉ chia hết cho đúng 2 trong 3 số 4, 6 và 15.

Input

-Dòng đầu là số test T (T<=10^5)

-T dòng tiếp theo mỗi dòng là 2 số nguyên A,B. (0

Output

-T dòng,mỗi dòng là một kết quả của bài toán.

 

Example

Input:
2
1 20
2 30
Output: 1
3

Được gửi lên bởi:bnta2
Ngày:2011-06-10
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:quocquan

hide comments
2019-10-12 16:49:36
#include<stdio.h>
#include<string.h>

int main(){
int t;
scanf("%d", &t);
long long A, B;
int a[100];
// output array
for(int i=0; i<t; i++){
scanf("%lld %lld", &A, &B);
// Tim output
}
2019-10-12 16:49:17
Ai để lại cho mik bài code với mik code mãi ko ra
2017-01-04 14:55:36
trc ngày thi quốc gia mà chỉ thiếu mỗi scanf printf ==
2015-09-14 11:07:28 N�ng D�n John
http://nhatkynghiencuu.blogspot.com/2015/07/phep-chia-het-ma-pbcdiv-spoj.html
2015-08-27 15:10:16
THAM KHẢO TẠI https://traitaodo.wordpress.com/2015/08/27/phep-chia-het-pbcdiv/

Last edit: 2015-10-02 02:39:48
2015-08-13 17:50:58 Khanh Ninh
chia hết cho 12 và chia hết cho 30 - 2*chia hết cho 60 là kết quả bài toán
2015-08-03 16:23:34 [Nghien] Le Long
bạn to_yeu_mao_hieu_dong cmt gần đúng thôi nhé
2015-07-10 13:51:13 Bee
bài khó
2015-05-03 06:51:18 to_yeu_mao_hieu_dong
chia hết cho 12 và chia hết cho 30 - chia hết cho 60 là kết quả bài toán
2014-12-27 17:39:27 Prismatic
đề troll vãi :)))
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.