Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PASSWORD - Password

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274827/problem/L

Cho một xâu S có độ dài không vượt quá 2000. Tìm một xâu con T (không cần liên tiếp) có độ dài chẵn của xâu S có độ dài lớn nhất, và thỏa mãn:

  • T[1]=T[l]
  • T[2]<>T[l-1]
  • T[3]=T[l-2]
  • ...

Với l là độ dài của xâu T.

Nếu có nhiều xâu cùng thỏa mãn, hãy in ra xâu có thứ tự từ điển nhỏ nhất.

Input

  • Dòng đầu tiên: n, độ dài của xâu S.
  • Dòng thứ hai: xâu S.

Output

Gồm 1 dòng duy nhất chứa xâu T

Example

Input:
6
window

Output:
wdow

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2008-03-29
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Thi vòng 2 - 2008

hide comments
2019-04-15 11:27:43
https://ideone.com/2nvxkG
2017-12-22 15:35:30
Ai có code trâu xịn không ? Xin với
2016-12-02 15:54:52
Đề giải thích không rõ ràng, chỉ so sánh vế từ 1 tới l div 2 và vế từ (l div 2)+1 tới l thôi nha!
2015-01-23 14:26:50 Nắng
lại còn thứ tự từ điển nhỏ nhất nữa @@
2014-07-24 10:47:04 Tạ Ðặng Vĩnh Phúc
Chắc chỉ kiểm tra tới l div 2 là được rồi ....
2014-07-01 02:21:13 Lý Vĩnh Lợi
Đề sai cmnr =="
2013-01-29 01:23:48 Chi Heo Con Ủn Ỉn
doc vidu thi hieu nhung soi vao dieu kien thi k???
2013-01-27 04:33:00 ♥*.*♥MTP♥*.*♥
minh chiu
2012-06-14 01:21:00 KHD
chỉ so sanh như vậy đến l div 2 thôi :D
2011-08-14 09:43:44 Ðỗ Khắc Gia Khoa
T = 'wdow' => L=4
=> (T[2]<>T[3]) & (T[3]=T[2]) ???
giải thick cho em cái đề vs..
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.