Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

PARIGAME - VOI 2011 Trò chơi chẵn lẻ

Trò chơi chẵn lẻ là trò chơi hai đối thủ được mô tả như sau: Xuất phát từ bảng trò chơi là một bảng vuông kích thước n x n gồm n dòng và n cột. Các dòng của bảng được đánh số từ 1 đến n, từ trên xuống dưới. Các cột của bảng được đánh số từ 1 đến n, từ trái sang phải. Trên mỗi ô của bảnh ghi một số nguyên. Hai đối thủ luân phiên thực hiện nước đi. Đối thủ đến lượt chơi của mình được phép xóa dòng cuối cùng nếu tổng các số trên dòng đó là số chẵn hoặc là cột cuối cùng nếu tổng các số trên cột đó là số chẵn.

Đối thủ thắng cuộc là người xóa được ô cuối cùng của bảng hoặc sau khi thực hiện nước đi của mình thì tổng các số trên dòng cuối cùng và tổng các số trên cột cuối cùng của bảng đều là số lẻ.

Yêu cầu: Cho biết bảng số của trò chơi, hãy xác định xem người đi trước có cách chơi giành phần thắng hay không?

Dữ liệu:

  • Dòng thứ nhất chứa số nguyên dương k là số lượng bộ dữ liệu.
  • Tiếp theo là k nhóm dòng, mỗi nhóm dòng tương ứng với một bộ dữ liệu có dạng:

o   Dòng thứ nhất chứa số nguyên dương n (n <= 500).

o   Dòng thứ i trong số n dòng tiếp theo chứa n số nguyên dương (mỗi số không vượt quá 10^9) là các số trên dòng thứ i của bảng trò chơi, i = 1, 2, …, n.

         Các số trên cùng một dòng được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách.

Kết quả: Ghi ra k dòng, mỗi dòng là kết quả tương ứng với một bộ dữ liệu theo thứ tự xuất hiện trong file dữ liệu vào: ghi thông báo “YES” nếu người đi trước có cách chơi giành chiến thắng và “NO”  trong trường hợp ngược lại.

Ví dụ:

Dữ liệu

Kết quả

2
3
1 2 2
1 2 3
2 3 1
4
2 2 2 2
2 2 2 2
2 2 2 2
2 2 2 2

YES
NO

Ràng buộc: 50% số test ứng với 50% số điểm của bài có n <= 50.


Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2011-01-13
Thời gian chạy:0.400s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:VOI 2011

hide comments
2017-12-21 16:37:18
đm chúng mày thằng 2 có não nên có tối ưu nhé nên test 4 222222222.. mới ra ko win đc đm, bố bị sai chỗ đó fix lại full rồi
ĐM YASUO VÔ ĐỐi
2017-11-01 17:10:14

THAM KHẢO THUẬT TOÁN VÀ CODE ĐẦY ĐỦ TẠI:
http://yeulaptrinh.pw/254/parigame-spoj/2017-09-23 11:32:10
1 đấm AC :) cda.dev
2017-07-22 11:04:00
Xem lời giải và code ở https://vietcodes.github.io/code/19

Last edit: 2017-08-06 10:51:03
2017-05-02 11:03:56
:<
2016-11-03 15:37:16
Code pascal:
http://shink.in/Q0T5s
2016-06-15 11:22:13 Lương Ðức Tuấn Ðạt
Tham khảo thuật toán và code tại: http://yeulaptrinh.pw/254/parigame-spoj/
2016-05-20 02:34:15
test vd 2
2 2 2 2
2 2 2 2
2 2 2 2
2 2 2 2
người 1 xóa còn
2 2 2 2
2 2 2 2
2 2 2 2
người 2 xóa còn
2 2 2 2
2 2 2 2
người 1
2 2 2 2
người 2
2 2 2
người 1
2 2
người 2 xóa còn
2
người 1 xóa số 2 cuối cùng
hết. vậy ai thắng?
2015-12-05 07:48:32 Nguyễn Thành Nhân
Quy hoạch nhẹ nhàng, nhớ xuống dòng
2015-10-14 18:14:27 there's no salvation for me...
thím nào thoát đc 50-zone để lại cái cmt cho e cái :'( bất lực quá..... >.<
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.