Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

OWN2 - Bội số chung nhỏ nhất (Version 2)

Bài này Giống bài http://vn.spoj.com/problems/CTNOWN

(nhưng giới hạn lớn hơn)

 

Cho nguyên dương N (1<=n<=3500). Hãy tìm cách phân tích N thành tổng của một số số nguyên dương sao cho bội số chung nhỏ nhất của chúng là lớn nhất có thể.

Input

Dòng đầu tiên là T : Số test.

T dòng sao mỗi dòng là một số nguyên dương N (1<=n <=3500).

Output

Với mỗi test cần in ra một số là bội chung nhỏ nhất tìm được.

 

Example

Input:
1
10

 Output:

30

Được gửi lên bởi:Phan Công Minh
Ngày:2009-09-18
Thời gian chạy:0.588s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Mở rộng từ bài CTNOWN

hide comments
2017-03-28 11:15:17
EZ
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.