Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

OLDMAPS - Bộ bản đồ cũ kỹ

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274827/problem/H
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/272622/problem/G

Trang trại của bác Ba có N (1 <= N <= 10,000) cánh đồng nối với nhau bởi N-1 đường nối hai chiều sao cho mỗi cặp cánh đồng đều được nối bởi một dãy các con đường nào đó.

Trang trại rộng đến nỗi mà theo năm tháng, các chủ trang trại (gồm cả bác Ba) đã vẽ rất nhiều tấm bản đồ khác nhau, tên của các cánh đồng cũng thay đổi theo thời gian.

Bác Ba khám phá ra một hộp đựng T (2 <= T <= 10) tấm bản đồ cũ kỹ trong hộc tủ nhà mình. Bác tò mò muốn biết những tập bản đồ nào mô tả cùng một mô hình trang trại. Hai tấm bản đồ mô tả cùng một mô hình trang trại nếu ta có thể thay đổi nhãn các đỉnh trong một tấm bản đồ để thu được tấm bản đồ còn lại.

Input

Dòng 1 chứa hai số T và N.

T nhóm dòng tiếp theo, mỗi nhóm dòng gồm N-1 dòng, mỗi dòng chứa hai số nguyên x, y (1 <= x, y <= N) mô tả một đường nối của tấm bản đồ tương ứng.

Output

In ra T dòng, dòng thứ i gồm chỉ số của các tấm bản đồ mô tả cùng một mô hình trang trại với tấm bản đồ thứ i (gồm chính i) theo thứ tự tăng dần.

Example

Input:
3 4
1 4
4 3
2 4
2 3
1 3
3 4
4 2
2 1
1 3

Output:
1 2
1 2
3

Được gửi lên bởi:VOJ Team
Ngày:2010-06-30
Thời gian chạy:0.400s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET
Nguồn bài:VM10

hide comments
2016-08-21 03:40:28
ib vào đây đê lấy code
https://www.facebook.com/ladpro98
2016-08-20 11:00:43
ib mình để lấy code https://www.facebook.com/profile.php?id=100011303802470&fref=ts thông các bạn nhiều =)) Moa <3

Last edit: 2016-08-21 03:40:48
2014-02-06 05:45:42 LOVE VNOI
Khó !!!!!!!!!!

Last edit: 2014-02-06 11:06:03
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.