Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NUCLEAR - Hai nhà máy điện nguyên tử

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274827/problem/F

Hai nhà máy điện nguyên tử sẽ được xây dựng tại Byteland trong tương lai gần. Nhà máy điện thứ nhất có bán kính nguy hiểm là R1 và nhà máy điện thứ hai có bán kính nguy hiểm là R2. Để tránh bị nhiễm phóng xạ, tất cả các hộ gia đình cách nhà máy thứ nhất <=R1 km hoặc cách nhà máy thứ hai <=R2 km sẽ phải chuyển chỗ ở.

Hai nhà máy sẽ được xây dựng cũng như các hộ gia đình đều nằm trên mặt phẳng với hệ tọa độ Descartes vuông góc , trong đó khoảng cách giữa hai điểm (x1,y1) và (x2,y2) được tính theo công thức:

sqrt(sqr(x1-x2)+sqr(y1-y2))

Có  đề án xây dựng, mỗi đề án đều phải cho biết bán kính nguy hiểm của mỗi nhà máy là một cặp giá trị . Nhiệm vụ của bạn là xác định số lượng gia đình phải chuyển chỗ ở ứng với mỗi đề án nếu đề án đó được thực thi.

Dữ liệu: 

Dòng 1 chứa số nguyên dương N là số hộ gia đình

N dòng tiếp, dòng i chứa hai số nguyên (xi,yi) là tọa độ  của một hộ gia đình

Dòng N+2 chứa 5 số nguyên ax,ay,bx,by là tọa độ của nhà máy thứ nhất, tọa độ của nhà máy thứ hai và số đề  án q.

q dòng tiếp theo, dòng thứ j chứa hai số nguyên R1, R2 lần lượt là bán kính nguy hiểm của nhà máy thứ nhất và bán kính nguy hiểm của nhà máy thứ hai trong đề án thứ j.

Tất cả các số trong file dữ liệu đều là số nguyên không âm và không lớn hơn 2*10^5. Các số trên một dòng được ghi cách nhau ít nhất một dấu cách.

Kết quả: Ghi ra q dòng, dòng thứ j ghi một số nguyên duy nhất là số hộ gia đình phải chuyển chỗ ở nếu đề án thứ j được thực thi.

NUCLEAR.INP

NUCLEAR.OUT

 

11

95 75

27 6

93 5

124 13

34 49

65 61

81 49

77 33

110 50

91 22

110 25

57 42 97 36 2

31 25

25 25

7

7

 

 

Ít nhất 30% số điểm ứng với các test chỉ chứa các số

Ít nhất 60% số điểm ứng với các test chỉ chứa các số 


Được gửi lên bởi:Lê Đôn Khuê
Ngày:2012-12-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Pre VOI 2012 - Hai Phong

hide comments
2018-08-08 15:32:39
code sạch sẽ ko chút bụi bẩn :vvv
http://bit.ly/2VKCrxd

Last edit: 2019-01-11 17:39:00
2018-08-08 09:26:57
Nhật Hào bẩn
2018-08-08 09:26:07
trâu cũng AC
2018-08-08 08:57:17
chu oi la chu
2016-12-07 15:59:43
gg ez http://www.liink.pw/eG3xC
2015-11-15 04:23:05 Lollipop
Xử lsy số thực TLE chuyên sang nguyên phát AC luôn ;v
2014-12-11 11:50:03 [$Zeus$]


Last edit: 2015-11-26 03:52:01
2014-04-16 19:25:02 Ðoàn Việt Bách
Mắc lỗi ngu dễ sợ, in ra đáp án theo câu hỏi sau khi sort :))
2013-10-19 18:10:37 JAMES
sao mình toàn 75 điểm hoài vậy?
Các bạn hướng dẫn mình thuật toán xịn với. :((
2012-12-20 01:46:03 Ðẹp trai có gì sai
30% các số nhỏ hơn 1000
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.