Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NTTREE - Tổng trọng số trên cây

Cho một cây n đỉnh được đánh số từ 0 đến n-1. Hãy tính tổng khoảng cách giữa mọi cặp đỉnh trên cây.

Input

  • Dòng đầu tiên ghi số nguyên dương n (n≤10000)
  • n-1 dòng tiếp theo mỗi dòng ghi 3 số u,v,w thể hiện một cạnh của cây có 2 đỉnh là u,v và trọng số là w

Output

  • Một dòng duy nhất ghi kết quả tìm được (kết quả thuộc phạm vi số nguyên 64-bit)

Example

Input:
2
0 1 1
Output: 1

Được gửi lên bởi:senga
Ngày:2010-02-28
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Base from problem MTREE

hide comments
2018-10-08 09:28:25
Bài này dễ vãi.
2018-07-16 03:21:23
Nhật Hào best
2018-07-16 03:12:20 Lê Hoàng Vũ
nhật hào dơ
2018-07-16 02:23:23


Last edit: 2018-07-16 03:11:41
2017-12-12 02:44:29
mãi vẫn 10
2017-12-10 03:19:20
sinh test==>AC
ledacthuongvq
2016-09-16 16:52:41
code cho ai cần tham khảo nhé :v
http://ouo.io/NMrh14
2016-09-10 11:11:53 Nguyễn Thành Nhân
Bài hay
2016-08-27 12:53:04
Công thức sai thử nhiều test vẫn đúng, thử bao nhiêu test mới nhìn ra sai. Lạy.
2015-09-08 14:11:36
https://thewizard6296.wordpress.com/2015/09/04/5/
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.