Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NTSHEEP - SHEEP

Ngày đẹp trời nọ, đàn cừu trắng rủ nhau đi chơi. Chúng đi đến một chiếc cầu thì gặp một đàn cừu đen cũng đang dẫn nhau đi chơi. :D.

Chiếc cầu có độ dài 2*N+1. Mỗi đàn cừu đều có N con, mỗi con chiếm hết một đơn vị độ dài trên cầu. Hai đàn cừu đứng ở 2 đầu cầu, vì thế chỉ trống 1 ô duy nhất ở giữa cầu. Các con cừu đều hiếu chiến, không chịu lùi và chỉ muốn tiến. Vì thế muốn đi lên phía trước chỉ có thể đi vào ô trống, hoặc nhảy qua các con cừu khác để đến ô trống. Tuy vậy sức các con cừu có hạn, chỉ nhảy qua được tối đa 1 con cừu khác mà thôi.

Các con cừu không thông minh cho lắm nên không tìm được cách đi qua cầu. May mắn thay, đúng lúc đó LC đi thuyền ngang qua, các con cừu vội hỏi LC. Nhưng LC cũng bí, do không đem theo laptop theo :D. Hãy giúp LC chỉ cho các con cừu 1 cách đi tối ưu nhất.

Ví dụ: Với n=1, B mô tả đàn cừu đen, W mô tả đàn cừu trắng. Một trong các cách di chuyển tối ưu là:

W B
WB
BW
B W

Input

  • Gồm một số nguyên N duy nhất (1≤N≤12)

Output

  • Gồm 1 dòng duy nhất ghi dãy số a với ý nghĩa tại bước thứ i thì con cừu đứng ở vị trí a[i] trên cầu cần di chuyển. Nếu có nhiều đáp án, in ra đáp án với thứ tự từ điển nhỏ nhất.

Example

Input:
1

Output:
1 3 2

Được gửi lên bởi:senga
Ngày:2009-12-26
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET
Nguồn bài:Base on USACO Training

hide comments
2014-05-21 04:30:56 Chuyên Nga CNN
Các bạn làm mảng hàng ý dễ lắm =))
2013-10-22 15:01:44 a;slkfjasl;fkj
đọc câu đầu cute vãi :))
2012-07-31 17:36:10 2ez
Đọc kĩ đề :D
2011-09-04 10:17:51 Tâm Chớp Nhoáng
nghĩ làm j cho mệt em, để máy nó tính :D
n=3 thì là: 3 5 6 4 2 1 3 5 7 6 4 2 3 5 4
2011-07-14 13:56:26 Javier Hernandez
bài này n=3 thì đi thế nào nhỉ?
em tìm mãi mà chẳng thấy cách đi
2011-07-13 17:58:32 Noyethug
thuật toán bài này ảo quá.......=))......
2011-06-02 04:35:42 Nguyễn Xuân Khánh
May mắn thay gặp LC, mà LC cũng bí. Vậy may cái gì nhỉ???

Last edit: 2011-06-02 04:35:56
2011-04-04 08:29:14 KimoLast edit: 2011-09-18 13:41:08
2010-08-09 12:57:16 rr
time va mem cua minh that la chat luong so vs cac ban khac
2010-01-15 12:58:21 Nguyễn Trung Hiếu
Background :))
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.