Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKTABLE - NKTable

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/nktable


Cho bảng m * n ô, mỗi ô có 1 trong 3 số: 0, 1, 2:

-   0, 1 : ô được phép đi vào.

-   2 : ô cấm, không được đi vào.

 

Yêu cầu: 

 

- Xuất phát từ ô (1, 1), chỉ dùng các phép di chuyển sang phải hoặc xuống dưới ô kề cạnh, hãy di chuyển đến ô (m; n) sao cho dãy nhị phân tạo thành từ các ô trên đường đi là số lớn nhất có thể (trong hệ thập phân).

- Dữ liệu đảm bảo luôn tìm được đường đi.

 

 

Giới hạn:

-   2 <= m, n <= 500


Input: 

 

- Dòng đầu tiên gồm 2 số m, n.

- m dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm n số thuộc tập {0, 1, 2}. Số thứ j ở dòng i biểu diễn ô (i, j) trên bảng.

- Các số cùng dòng trong input cách nhau một hoặc nhiều dấu cách.

 

Output:

-   Một dòng duy nhất là chuỗi nhị phân có giá trị số ở hệ thập phân lớn nhất tìm được (các số in liền).

 

Ví dụ: 

 

Input :

 

3 5

 

0 1 2 0 2

 

0 1 0 0 1

 

1 2 1 2 1

 

Output :

 

0110011


Được gửi lên bởi:Alex & Friends
Ngày:2012-08-08
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED

hide comments
2021-05-27 18:03:07
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/NKTABLE
2020-04-16 04:39:52
BFS Cung AC luon nhe
2017-10-03 05:36:02
@laptrinh
bài này duyệt theo đường chéo là được mà. O(m*n)


Last edit: 2017-10-03 05:37:03
2017-09-30 04:58:48
AC sau 5 tháng -.-
2017-09-23 05:47:47
ai ac cho xin code với
2017-09-18 03:48:09
QHD chú ý khởi tạo là AC
2017-07-18 04:20:25
Trâu cũng AC
2017-07-18 04:09:52
Trâu cũng AC
2017-02-09 17:28:28
ai làm qhd chỉ e vs. e xài qhd O(m*n) làm đúng test vd nhưng nộp cứ báo sai :'(
2016-12-23 07:22:14
Mấy thánh suy nghĩ kĩ trước khi cmt chứ, QHĐ AC nhé, 0.31s
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.