Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKSTEP - Chuyển

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/nkstep


Xét việc di chuyển từ điểm nguyên này đến điểm nguyên khác trên đường thẳng theo qui tắc sau:

  • Bắt đầu từ điểm có tọa độ nguyên.
  • Từ điểm hiện tại với bước đi không âm, độ dài bằng bước đi trước hoặc hơn kém 1 đơn vị.

Yêu cầu: Cho 2 số nguyên x và y (0≤ x, y≤ 231). Hãy xác định số bước đi tối thiểu đi từ x đến y với bước đi ban đầu và bước đi cuối cùng đều có độ dài 1.

Ví dụ, với x = 45, y = 50 số bước đi tối thiểu là 4:

45 → 46 → 48 → 49 → 50

Dữ liệu

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên T là số lượng test.
  • T dòng sau, mỗi dòng chứa 2 số nguyên x, y.

Kết quả

Đưa ra kết quả mỗi test trên 1 dòng.

Ví dụ

Dữ liệu:
3
45 48
45 49
45 50

Kết qủa
3
3
4

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2008-01-19
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2020-04-21 05:22:25
9,09 là do các bạn xử lí x > y trên thực tế ko cần xử lí cái cc gì cả :v
2019-04-01 10:40:04
:v


Last edit: 2019-04-01 10:43:27
2019-02-01 08:32:29
https://ideone.com/IX2ZtE code 100%
2018-12-10 09:40:25
trong vong while code 3 dong la AC ke ca khoi tao va in ket qua
2018-07-07 10:28:16
9,09 thì để ý trường hợp x>y @@
2017-01-02 16:18:07
O(sqrt(|x-y|) AC ._. sau 8 đấm ._.
2016-06-19 08:06:48
trau cung AC
2016-02-25 09:52:42
chỉ em cách làm với
2015-11-13 15:08:01
test :
0 2147483648
ra 92681 phải không mn?
2015-09-30 09:52:12
Cái này đọc file và ghi file hay để nhập n và n dòng vậy các bạn
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.