Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKSEQ - Dãy số

Cho dãy số nguyên a1, a2, ..., an (1≤ n≤ 100000), mỗi số không vượt qúa 10000. Dãy số này được viết trên một vòng tròn. Nghĩa là, khi cắt vòng tròn tại vị trí j, ta thu được:

aj, aj+1,..., an, a1, a2, ..., aj–1

Vị trí j được gọi là vị trí tốt, nếu các điều kiện sau đây được thỏa mãn:

  • aj > 0
  • aj + aj+1 > 0
  • ....
  • aj + aj+1 + ... + an > 0
  • aj + aj+1 + ... + an + a1 > 0
  • ...
  • aj + aj+1 + ... + an + a1 + a2 + ... + aj─2 > 0
  • aj + aj+1 + ... + an + a1 + a2 + ... + aj─2 + aj─1 > 0

Yêu cầu: hãy đếm số vị trí tốt.

Dữ liệu vào

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên n.
  • Dòng thứ 2 chứa dãy số a1, a2,...,an.

Kết qủa

In ra 1 số nguyên duy nhất là số vị trí tốt.

Ví dụ

Dữ liệu mẫu
5
0 1 -2 10 3

Kết qủa
2

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2007-12-07
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:VNOI Marathon '08 - Practice Round
Source: Russian Winter Training Camp 2004

hide comments
2021-05-27 18:02:53
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/NKSEQ
2020-08-13 15:29:30
Bài này hay
2019-09-27 15:30:07
bài này chỉ for thôi ko cần kĩ thuật gì đâu :v
duonght_pro_xinhgainhathemattroi_:)

Last edit: 2019-09-27 15:51:07
2019-04-19 10:48:45
:v

Last edit: 2019-04-19 10:50:19
2018-11-28 14:37:47
o(N) nha xD
frostpixel aka.How 2 AC
2018-09-08 09:02:44
bài này cộng số lớn rồi trừ số bé nhân số bị chia rồi chia cho số bị nhân
2018-05-27 19:11:59
2 đấm AC
prefix sum + RMQ (min)
2017-12-12 15:40:33
http://123link.co/ORkdW thuật toán+code AC
2017-12-10 08:43:37
bài đầu tiên nhìn thấy trong ngày đầu tiên trở lại với tin học :))
lúc đó đọc không hiểu đề :))
giờ thì muôn vàn cách :))
deque - ledacthuongvq

Last edit: 2017-12-10 08:45:02
2017-11-18 06:48:45
kham khảo:
https:/vietcodes.github.io/code/115/
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.