Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKNUMFRE - Số thân thiện

Số tự nhiên có rất nhiều tính chất thú vị. Ví dụ với số 23, số đảo ngược của nó là 32. Hai số này có ước chung lớn nhất là 1. Những số như thế được gọi là số thân thiện, tức là số 23 được gọi là số thân thiện, số 32 cũng được gọi là số thân thiện.

Hãy nhập vào 2 số nguyên a,b (10≤a≤b≤30000). Hãy đếm xem trong khoảng từ a đến b (kể cả a và b) có bao nhiêu số thân thiện.

Dữ liệu

Bao gồm một dòng chứa 2 số a,b. Hai số được cách nhau bằng một khoảng trắng

Kết quả

Bao gồm một dòng là kết quả của bài toán.

Ví dụ

Dữ liệu
20 30		

Kết quả
3

Được gửi lên bởi:Duc
Ngày:2009-01-04
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Sec. 9 Team Selection Test, District I HCMC, 2008

hide comments
2018-12-05 15:42:59
test de yeu qua
2017-08-17 20:00:45 Con Bò Huyền Thoại
https://kienthuc24h.com/nknumfre-spoj-so-than-thien/
2017-03-13 14:39:22
THAM KHẢO THUẬT TOÁN VÀ CODE TẠI: http://yeulaptrinh.pw/684/nknumfre-spoj/
2016-12-29 04:36:56
~ 1 đấm
2016-11-05 13:06:03
Nộp bài kết quả là RE la sao :v
2016-11-02 12:17:24
:v
2016-09-25 15:53:16
Code:
http://shink.in/OtjAW
2016-09-18 16:31:39
Số 1 có phải là số thân thiện không vậy mọi người?
2016-07-18 15:18:47
đùa ak? trâu mà nó cũng cho 100 thì nản r
2016-02-29 15:40:37
Tham Khảo Tại : http://phuotvnspoj.blogspot.com/2016/02/nknumfre-so-than-thien-so-tu-nhien-co.html
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.