Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKMINES - Trò chơi dò mìn

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/nkmines


Một bãi mìn hình chữ nhật có cạnh M × N nguyên dương. Bãi mìn được chia thành M × N ô vuông đơn vị bằng các đường song song với các cạnh, các dòng ô vuông đánh số từ 1 đến M từ trên xuống dưới, các cột ô vuông đánh số từ 1 đến N từ trái sang phải, hai ô vuông khác nhau được gọi là kề nhau nếu chúng có ít nhất một đỉnh chung. Mỗi ô vuông có không quá một quả mìn. Để ghi nhận tình trạng mìn tại các ô đồng thời có thể giữ bí mật phần nào, người ta lập một mảng hai chiều M dòng N cột mà A[U, V] bằng số ô mìn có điểm chung với ô [U, V] của bãi mìn (có nhiều nhất 8 ô có điểm chung với một ô cho trước).

Cho mảng A, hãy tìm cách xác định các ô có mìn.

Dữ liệu

  • Dòng đầu gồm hai số nguyên M, N là kích thước hình chữ nhật.
  • M dòng sau, mỗi dòng ghi N số thể hiện mảng A.

Kết qủa

Gồm M dòng, mỗi dòng ghi N số 0 hoặc 1 tương ứng với ô đó không có mìn hoặc có mìn. Nếu có nhiều kết quả thỏa mãn, chỉ cần đưa ra một kết quả duy nhất. Biết rằng dữ liệu vào luôn đảm bảo có ít nhất một kết quả.

Giới hạn

  • 1 ≤ M, N ≤ 200

Ví dụ

Dữ liệu:
4 4
1 3 3 1
2 3 4 4
3 6 5 3
1 3 3 3

Kết qủa
1 0 0 1
0 1 1 0
0 0 1 1
1 1 1 0

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2008-01-04
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:IOIcamp Marathon 2005-2006

hide comments
2018-10-15 03:10:58
nhật hào sạch
2017-01-04 13:44:17
thuật toán là gì vậy mọi người
2016-10-05 15:58:55
minesweeper =))
2016-07-15 11:42:19 Lương Ðức Tuấn Ðạt
THAM KHẢO THUẬT TOÁN VÀ CODE TẠI: http://yeulaptrinh.pw/293/nkmines-spoj/
2016-02-11 18:03:08
Thế mèo nào lại 90
2015-09-09 13:29:39 Ðặng Phương Tân
làm mãi mà vẫn 70đ @@ ko biết sai lỗi gì nữa
2015-09-08 14:23:16
https://thewizard6296.wordpress.com/2015/09/04/5/
2015-08-15 10:43:50
lam mai moi dc 20d dmm
2015-08-14 13:38:26
hieu de bai mat 5 p test mat nua tieng lm mat tam 2tieng la vua ==
2015-08-03 06:19:33 Newbie O(long)
trong win xp hồi đó có trò này
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.