Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKLP - Hoán vị dài nhất

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/nklp


Cho dãy A gồm N phần tử A1, A2, ..., AN là các số nguyên. Một dãy con của dãy A là dãy gồm các phần tử liên tiếp AU, AU+1, ..., AV trong đó 1 ≤ U ≤ V ≤ N. Một dãy con B có độ dài K của A được coi là đáng quan tâm nếu dãy B là một hoán vị của K số 1, 2, ..., K.

Nhiệm vụ của bạn là tìm một dãy con đáng quan tâm dài nhất của A.

Dữ liệu

  • Dòng thứ nhất ghi số N là số phần tử của dãy A.
  • Dòng thứ hai ghi N số A1, A2, ..., AN.

Kết qủa

Một số duy nhất là độ dài lớn nhất tìm được.

Giới hạn

  • 1 ≤ N ≤ 100 000.
  • 1 ≤ AU ≤ N.

Ví dụ

Dữ liệu:
5
4 1 2 1 3

Kết qủa
3

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2008-01-02
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:IOIcamp Marathon 2005-2006

hide comments
2020-07-15 14:49:40
Giải thuật đúng vl mà 93


Last edit: 2020-07-15 15:28:42
2017-02-27 19:06:20 Nặc Danh
giải thuật sai bét mà cũng đạt 93

Last edit: 2017-11-10 20:15:51
2016-12-24 08:43:34
Nghĩ Tên Khó Vãi, ông làm thế nào đây !
2016-12-18 17:31:30
lm sai cũng 43 điểm :)
2016-10-10 09:18:54 NhiVD


Last edit: 2016-10-10 09:26:26
2016-04-16 11:24:29
sao duoc 93.75 vay
2015-09-29 12:37:48 Nguyễn Vĩnh Thịnh
ax ax sai thuat toan sai

Last edit: 2015-09-29 17:16:00
2015-09-12 18:03:12
de
2015-06-27 18:13:38 Nguyễn Nam Thịnh
hay
2014-10-27 12:28:52 Nguyễn A
Đơn giản
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.