Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|
?

NKINV - Dãy nghịch thế

Cho một dãy số a1.. aN. Một nghịch thế là một cặp số u, v sao cho u < v và au > av. Nhiệm vụ của bạn là đếm số nghịch thế.

Dữ liệu

  • Dòng đầu ghi số nguyên dương N.
  • N dòng sau mỗi dòng ghi một số ai ( 1 ≤ i ≤ N ).

Kết qủa

Ghi trên một dòng số M duy nhất là số nghịch thế.

Giới hạn

  • 1 ≤ N ≤ 60000
  • 1 ≤ ai ≤ 60000

Ví dụ

Dữ liệu:
3
3
1
2

Kết qủa
2

Được gửi lên bởi:Duc
Ngày:2008-01-02
Thời gian chạy:0.695s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:IOICamp Marathon 2005-2006

hide comments
2018-07-20 04:14:14
nhật hào sạch
2018-07-03 16:15:26
ko sort => 10d :)
2018-02-11 03:24:53
tham khảo THUẬT TOÁN và CODE tại:

http://yeulaptrinh.pw/1600/nkinv-spoj/2017-09-24 06:55:02
kham khảo:
https://vietcodes.github.io/code/83/
https://vietcodes.github.io/algo/fenwick
2017-08-29 08:12:42
bài này test ko chặt hay sao ý. cùng 1 code mk sub bên spoj ptit thì sai mà bên này thì ac
2017-08-19 11:24:41 Con Bò Huyền Thoại
https://kienthuc24h.com/nkinv-spoj-day-nghich-the-cay-it/
2017-08-15 17:24:59
trâu cũng AC
2017-07-24 09:53:08
https://ideone.com/ZasTNbY đây,xem hộ mình sai ở đâu vs


Last edit: 2017-07-24 09:55:49
2017-07-24 09:50:18
bọn mày đưa code boobs sort t xem nào, t code toàn sai
2017-07-24 09:49:47
tại boobsort mày chưa đủ to
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.