Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKINV - Dãy nghịch thế

Cho một dãy số a1.. aN. Một nghịch thế là một cặp số u, v sao cho u < v và au > av. Nhiệm vụ của bạn là đếm số nghịch thế.

Dữ liệu

  • Dòng đầu ghi số nguyên dương N.
  • N dòng sau mỗi dòng ghi một số ai ( 1 ≤ i ≤ N ).

Kết qủa

Ghi trên một dòng số M duy nhất là số nghịch thế.

Giới hạn

  • 1 ≤ N ≤ 60000
  • 1 ≤ ai ≤ 60000

Ví dụ

Dữ liệu:
3
3
1
2

Kết qủa
2

Được gửi lên bởi:Duc
Ngày:2008-01-02
Thời gian chạy:0.695s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:IOICamp Marathon 2005-2006

hide comments
2019-07-27 04:57:48
Bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây
Quyến rũ ngây ngất loạn nhịp làm tim mê say

Last edit: 2019-08-18 05:25:09
2019-07-10 03:14:41
Looking at my Gucci is about that time
2019-07-10 03:09:56
nghe noi trai Sai Gon khong lam duoc bai nay nha
2019-07-10 03:09:47
sort +1 vòng for
2019-07-10 03:09:32
vl dùng sàng nguyên tố cũng AC
2019-03-06 14:54:56
IT
2019-02-05 15:07:27
trau ac that
2018-11-08 14:49:04
cứ tưởng a[i]<N :V
2018-10-24 10:29:20
Bài cơ bản về BIT / Fenwick Tree
frostpixel aka.How 2 AC

Last edit: 2018-10-24 10:29:49
2018-10-24 04:10:43
Mới học BIT nên làm bài này
CYB :v
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.