Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKGAME - NKGAME

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/nkgame


Bạn có n viên bi giống nhau và m cái hộp, và bạn đang muốn đặt n viên bi vào các hộp, sao cho mỗi hộp đều có không quá k viên bi (có thể có hộp không có viên bi nào ). Thứ  tự đặt các hộp không quan trọng. Vì vậy, trường hợp chiếc hộp thứ  nhất chứa 2 viên bi, chiếc hộp thứ hai chứa 1 viên bi được coi như là trường hợp hộp thứ nhất chứa 1 viên bi, chiếc hộp thứ  hai chứa 2 viên bi.

Cho các số nguyên n, m và k. Hãy xác định số  cách đặt khác nhau n viên bi vào m cái hộp sao cho mỗi hộp không quá k viên bi.

Input

Gồm một dòng chứa 3 số nguyên n,m và k (n,m,k≤1000)

Output

Một số nguyên là số cách tìm được.

Example

Input:
4 3 2

Output:
2
Các cách đặt bi là (1-1-2) và (0-2-2)

Được gửi lên bởi:Thương
Ngày:2014-09-27
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Đào Phan Khải nhờ add hộ =)))

hide comments
2018-08-30 16:52:44
trâu cũng AC
2014-09-29 16:49:09 Hai ðường thẳng song song
theo đề test 10 5 3 mình chỉ tìm được 3 cách
nhưng ouput là 5?? ps giải thích giúp mình được không?

ps: Xin lỗi anh, đề có một chút sai (và đã được sửa lại) rất mong anh thông cảm cho bọn e :)
5 cách đó là:
(2-2-2-2-2)
(1-2-2-2-3)
(1-1-2-3-3)
(0-1-3-3-3)
(0-2-2-3-3)

Last edit: 2014-09-30 07:53:39
2014-09-29 15:31:21 LOVE VNOI
Một vài test (kct) của bài, mọi người có thể down về để check bài :)
Link: http://www.mediafire.com/download/4tidsvdb5ik4dqx/a.zip

Last edit: 2014-09-29 15:38:45
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.