NKDIST - Distance

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/nkdist


Xét D là dãy vô hạn các chữ số trong hệ đếm cơ số 16 (Hexa) bằng cách viết liên tiếp các số tăng dần từ 1 trở đi: 1, 2, 3, 4, . . ., N, ... Phần đầu của dãy D là

123456789ABCDEF101112131415161718191A1B1C1D1E1F202122...

Có thể coi dãy D là một xâu vô hạn các ký tự số hệ 16. Gọi S là xâu bất kỳ chỉ bao gồm các ký tự số của hệ 16. Số lần xâu S xuất hiện trong D như một xâu con là vô hạn. Khoảng cách giữa hai lần xuất hiện liên tiếp không giao nhau của S là số ký tự của D nằm giữa hai lần xuất hiện này. Ví dụ, nếu S = ’21’ thì khoảng cách giữa lần xuất hiện thứ nhất và thứ hai là 27 (như minh họa trên).

Yêu cầu: Cho xâu S độ dài không quá 30 ký tự, hãy xác định khoảng cách giữa hai lần xuất hiện thứ nhất và thứ hai của S trong D.

Dữ liệu

Gồm một dòng duy nhất chứa xâu S.

Kết quả

Chứa một số nguyên là khoảng cách tìm được tương ứng với xâu S.

Ví dụ

Dữ liệu:
21
Kết qủa
27

Dữ liệu:
A
Kết qủa
26

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2008-01-17
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ADA95 ASM32 BASH BF C CSHARP CPP C99 CLPS LISP sbcl LISP clisp D FORTRAN HASK ICON ICK JAVA LUA NEM NICE OCAML PAS-GPC PAS-FPC PERL PHP PIKE PRLG-swi PYTHON RUBY SCM guile SCM qobi ST WHITESPACE
Nguồn bài:Vietnamese Olympiad in Informatics 2003

hide comments
2018-08-15 19:06:37
KHÓ quá!!!!
2015-04-29 16:22:36 Nghia
Mình nghĩ bài này t tìm quy luật r làm một phép chia chứ không phải xây dựng dãy r tìm đâu.
2012-11-26 04:56:58 Một Bạn Trai Giấu Tên
bài này khó quá, 1234 ra nhanh, 12345 ra lâu, 123456 rất lâu @@
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.