Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKCNT1 - Em tập đếm 1

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/nkcnt1


Một bảng có M*N ô vuông, gồm M dòng và N cột (M, N <= 5000).

Các ô chỉ nhận giá trị 0 hoặc 1.

Đếm số hình vuông thuộc bảng không chứa ô 1.

Input

_ Duy nhất 2 số : M N.

_ M dòng tiếp theo, mỗi dòng N kí tự ('0' hoặc '1').

Output

_ Dòng duy nhất là kết quả bài toán.

Example

Input:
2 3
000
001

Output:
6

Giải thích: Có 5 hình vuông cạnh 1 và 1 hình vuông cạnh 2.

Chú ý: Không nên đọc từng kí tự . Nên đổi thành đọc 1 chuỗi 1 dòng để tránh bị time limit exceeded.


Được gửi lên bởi:Alex & Friends
Ngày:2012-10-22
Thời gian chạy:0.600s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED

hide comments
2018-01-11 15:05:51
không hiểu tại sao kết quả lại ra vậy cho lắm, ai giải thích giùm mình đc không?????????
2016-06-11 10:37:08 Nguyễn Nam
95 thì dùng int64 nhé
2015-08-05 02:18:08 Natsu Kagami
getchar_unlocked mới 100 nhá :v
2014-10-12 18:45:34 Ðức Anh
Time chặt,bỏ Fillchar mới hết TLE
2014-08-19 15:19:22 Stupid Dog

0-RE-test 0 là gì vậy


Last edit: 2014-08-19 15:22:41
2014-07-28 05:54:30 Kraken
dùng longint thì 90wa còn dùng in64 thì 60TLE @@!
2014-06-28 17:52:13 Lollipop
95 WA test 4 là bị gì thế @@
2014-06-28 05:48:46 Nắng
N^2 vẫn TLE @@
2014-04-18 16:05:14 Cao
95/100 why?
2014-04-12 15:10:49  
Tại sao đọc chuỗi ansistring lại nhanh hơn đọc từng kí tự vậy?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.