Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NKABD - Số phong phú

Trong số học, số phong phú là các số mà tổng các ước số của số đó (không kể chính nó) lớn hơn số đó. Ví dụ, số 12 có tổng các ước số (không kể 12) là 1 + 2 + 3 + 4 + 6 = 16 > 12. Do đó 12 là một số phong phú.

Bạn hãy lập trình đếm xem có bao nhiêu số phong phú trong đoạn [L,R].

Dữ liệu

Gồm 2 số L, R (1 <= L <= R <= 105)

Kết quả

Gồm 1 số nguyên duy nhất là số số phong phú trong đoạn [L, R].

Chú ý

Có 50% số test có 1 <= L <= R <= 103

Ví dụ

Dữ liệu
1 50

Kết quả
9

Giải thích:
Từ 1 đến 50 có 9 số phong phú là: 
12, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 42, 48

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2009-01-03
Thời gian chạy:0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:PTNK 10 Final Exam - Semester I, 2008

hide comments
2019-11-22 04:52:37
bitmask cũng AC
2019-08-07 06:29:02
làm kèo solo nakroth cho nick CGM AD
2019-07-29 06:03:42
solo yasuo thắng cho sub tên nick CaptainDzD
2019-02-09 05:33:10
1 đấm AC
2018-09-04 12:05:13
Ánh sáng của Đảng đã soi sáng mình AC
2018-02-08 01:07:02
giới hạn L, R là 10^6 nhe mọi người, đề troll vãi
2017-11-15 10:45:31
luồng + cặp ghép + LCA + QHĐ trên cây + DFS + Dijkstra + Tarjan + Floyd + Kruskal + 100 đấm => AC
dễ mà các bạn sao làm trâu chi cho khó
2017-09-28 06:14:45
xem thuật toán ở
https://vietcodes.github.io/code/87/
2017-08-17 20:15:26 Con Bò Huyền Thoại
https://kienthuc24h.com/nkabd-spoj-3620-phong-phu/
2017-07-24 16:12:29
http://ideone.com/5XsQB4 code c++
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.