Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NEWJ - Số học 2

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274512/problem/E

Tìm tất cả số các nguyên x thoả mãn (x*x) mod n = a mod n. Trong đó n là số nguyên tố và ước chung lớn nhất của a và n = 1, 0 ≤ x ≤ n – 1 .

Input

Dòng 1: số nguyên K là số bộ test ( 1 ≤ K ≤ 120000 ). K dòng tiếp theo mỗi dòng gồm 2 số nguyên a , n ( 1 ≤ a, n ≤ 1000000 ).

Output

Với mỗi test ghi ra tất cả các số nguyên x thoả mãn theo thứ tự tăng dần trên 1 dòng . Nếu không có số nguyên x nào thoả mãn thì ghi ra “Khong co”.

Example

Input:
5
4 17
3 7
2 7
14 31
10007 20011

Output:
2 15
Khong co
3 4
13 18
5382 14629

Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-09-02
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:20000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Base on a problem of Michael Medvedev

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.