Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

NDCCARD - Các lá bài Blackjack

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/ndccard


Blackjack là trò chơi đánh bài khá phổ biến, mục tiêu là có được những lá bài mà tổng của nó là lớn nhất nhưng không vượt quá 21. Lấy ý tưởng từ trò chơi này các bạn khaihanhdk huytion156 thanhdat01234 đã sáng tạo ra một phiên bản mới của trò chơi cho riêng mình.

Trong phiên bản trò chơi mới này các bạn đã viết lên mỗi lá bài một số nguyên dương. Người tham gia trò chơi được cung cấp một tập gồm N lá bài và một số nguyên dương M. Nhiệm vụ của người chơi là phải chọn ra 3 lá bài từ tập lá bài đã cho sao cho tổng các số trên 3 lá bài đã chọn là lớn nhất và không vượt quá M.

Yêu cầu:  Bạn hãy tìm kết quả tốt nhất có thể có của trò chơi trên.

Dữ liệu:

  • Dòng đầu ghi số nguyên dương N,M (N<=10000 , M<=500000).
  • N dòng sau ghi N số nguyên dương đôi một khác nhau là các số được ghi trên N lá bài ( 1 ≤ a[i] ≤ 10000).

Kết quả:

Ghi trên một dòng duy nhất là kết quả bài toán. Test luôn đảm bảo có kết quả.

Ví dụ:

Dữ liệu:

6 20 7 9 6 2 1 5

Kết quả: 20

=> Giải thích: Chọn các lá bài mang số 9 , 6 , 5 ta có 9+6+5 = 20 <= M

 


Được gửi lên bởi:Huynh Vo Nhat Huy
Ngày:2013-07-03
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:Sưu tầm

hide comments
2021-05-27 18:02:39
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/NDCCARD
2020-12-16 15:55:17
bài O(n^2log2(N)) AC nha ae : D test hơi yếu

Last edit: 2020-12-16 15:55:50
2019-11-18 18:35:23
Lào Cai cmt kì nhỉ
2019-10-05 15:19:22
"Nhật Khôi Nha Trang Top 15 quốc tế codeforces Nhì Quốc Gia TRÙM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" @LeNguyenThai CC - COMMENTED BY DC
2019-09-04 15:50:56
cmt vô văn hóa quá
2019-06-23 13:34:38
Nhật Khôi Nha Trang Top 15 quốc tế codeforces Nhì Quốc Gia TRÙM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2019-06-10 18:23:22
Mấy bạn cmt vô văn hóa vậy.
nếu muốn cmt như thế thì đừng ghi quê nhé :)
2019-05-13 05:25:29
AC ez

Last edit: 2019-05-13 05:26:01
2018-12-27 14:57:22
MMD YAD IOR GNUD

Last edit: 2020-09-28 16:08:04
2018-12-27 08:20:29
@@

Last edit: 2020-03-13 03:22:55
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.