MZVRK - Whirligig number

Số "whirligig" của 1 số là số thu được bằng cách xóa tất cả các số nằm 
bên trái của số 1 ở bên phải phải nhất của 1 số trong biểu diễn nhị phân.
Ví dụ, whirligig của 6 i.e. (110)2 là 2 i.e. (10)2, và whirligig của 40
i.e. (101000)2 là 8 i.e. (1000)2. 

Tính tổng tất cả các số whirligig của các số nằm trong khoảng [A,B].

Input

Gồm hai số nguyên A,B, 1 ≤ A ≤ B ≤ 10^15. 

Output

Ghi ra tổng tìm được, ko cần xài số lớn.

Sample

input 
 
176 177
 
output 
 
17 

input 
 
5 9 
 
output 
 
13 

input 
 
25 28 
 
output
 
8 
 

Được gửi lên bởi:~!(*(@*!@^&
Ngày:2009-02-28
Thời gian chạy:0.241s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:COI 05

hide comments
2017-10-08 04:00:38
{dinh truong lam}

ez game ^^
2017-02-05 17:19:21
đùa à for mask chạy từ đầu đến cuối cập nhật kết quả cái là accept =")) time bữa nay chặt ghê ="))
2016-10-26 16:17:27
có lẽ không cần đệ quy có nhớ !
2015-11-05 07:26:30 Prismatic
time nên giới hạn 0.01s :))
2015-05-24 07:06:36 Duc M. Pham
Đpt chuẩn O(logA+logB)!
2013-10-31 16:15:19 Chuyên Triết Tổng Hợp
clq nhưng hôm nay là halloween
2013-09-15 11:24:22 Hồ Sỹ Thành
chắc không phải chứ? i.e. nghĩa là in other words, tức là "nói cách khác" chứ?
2013-03-15 15:40:48 a;slkfjasl;fkj
đúng rồi i.e nghĩa là: nghĩa là
Ko đùa đâu =))
2013-01-19 05:25:51 Danh Nguyen
i.e. i.e. "nghia la"
2013-01-06 16:37:17 a;slkfjasl;fkj
bài này rắc rối ghê :(
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.