Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MYSTERY - Số huyền bí

Đất nước Văn Lang thời cổ xưa đã có những hiểu biết tân tiến về số học. Tương truyền rằng, vua Hùng Vương thứ 17 cùng các trưởng lão trong triều đình đã phát minh ra các số huyền bí. Các số này giúp chỉ dẫn đường vào kho tàng của đất nước.

Theo các chứng tích khảo cổ, các nhà khoa học kết luận rằng số huyền bí cơ sở a bằng tích của (3d-1) với mọi ước số d > 0 của a.

Bờm thích số học đồng thời cũng rất thích tìm hiểu lịch sử đất nước. Bạn hãy giúp Bờm tính số huyền bí cơ sở a (1 ≤ a ≤ 109). Do kết quả có thể rất lớn, bạn chỉ cần in ra phần dư của số huyền bí cơ sở a khi chia cho 20122007.

Dữ liệu

Gồm một số nguyên a duy nhất.

Kết qủa

In ra số nguyên duy nhất là phần dư của số huyền bí cơ sở a khi chia cho 20122007.

Ví dụ

Dữ liệu:
10

Kết qủa
7291779

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2007-12-20
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:VNOI Marathon '08 - Practice Round
Problem Setter: Ngô Minh Đức

hide comments
2021-05-27 18:02:37
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/MYSTERY
2021-02-21 13:29:07
Code AC: https://ideone.com/dVx61Q
2019-12-24 04:17:01
Tham khảo code và hướng dẫn tại đây: https://loptelink.pro/mystery-code
2019-07-22 16:52:10
tại sao không xét số chính phương thì ko full đc ạ?
2018-06-29 09:19:01
xem code:
https://vietcodes.github.io/code/143/
2017-08-20 20:32:08 Ðặng Minh Tiến
https://kienthuc24h.com/mystery-spoj-so-huyen-bi/
2017-07-27 03:18:14
Code đã AC: http://shink.in/UNqvM
2017-03-24 03:49:43
Cẩn thận N=1 , N= số chính phương
2016-10-01 04:58:27
Duyệt các số i từ 1 cho đến nguyên N^(½), nếu i là ước của N. Thêm (3^i-1) tìm 3^i bằng thủ tục tính lũy thừa (tham khảo chuyên tin quyển 1.) Bất kì thao tác tính nào đều mod cho 20122007. Vì kết quả in ra là số dư của phép chia cho 20122007. Tránh sai sót các biến đều nên gán int64 với Pascal.
2016-09-24 16:35:26
Hướng dẫn: http://shink.in/KmyVv
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.