MTELE - Tele Broadcast

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/mtele


TV muốn chiếu một trận bóng đá. Hệ thống mạng của họ gồm một số bộ truyền dẫn, khuyếch đại và người dùng ; hệ thống này có thể mô tả bằng một cây. Gốc của cây là bộ phát tín hiệu về trận bóng, nút lá là người xem và các nút khác là bộ truyền dẫn/ Biết chi phí của việc truyền tín hiện từ bộ truyền dẫn tới người dùng, hoặc tới bộ truyền dẫn khác, thì chi phí của việc phát sóng là tổng chi phí của các truyền dẫn được sử dụng. Mỗi người dùng trả một số tiền để xem bóng đá và nhà đài quyết định xem có cung cấp cho họ tín hiệu không (vì trả bèo quá). Tính số lượng người xem bóng đá tối đa mà nhà đài không mất tiền do việc truyền trận bóng.

Input

Dòng đầu là hai số N, M, 2 ≤ N ≤ 3000,1 ≤ M ≤ N-1, the số đỉnh của cây và số người xem. Gốc cây đánh số là 1, bộ truyền dẫn từ 2-> N-M và người dùng từ N-M+1 tới N. N-M dòng tiếp theo lưu thông tin của mỗi bộ truyền dẫn, có dạng:

K A1 C1 A2 C2 ... AK CK

Bộ truyền dẫn này truyền tín hiệu tới K bộ truyền dẫn/ người dùng khác, mỗi thông tin được xác định bởi cặp Ai, CI; Ai - mã số người dùng hoặc bộ truyền dẫn khác và Ci - chi phi của việc truyền tín hiệu từ bộ truyền dẫn hiện tại tới đó. Dòng cuối cùng gồm M số, chi phí mà người dùng muốn trả để xem bóng đá.

Output

Số người xem bóng đá tối đa thỏa yêu cầu đề bài.

Sample

Input:
5 3
2 2 2 5 3
2 3 2 4 3
3 4 2

Output:
2
Input:
5 3
2 2 2 5 3
2 3 2 4 3
4 4 2

Output:
3
Input:
9 6
3 2 2 3 2 9 3
2 4 2 5 2
3 6 2 7 2 8 2
4 3 3 3 1 1

Output:
5

Được gửi lên bởi:psetter
Ngày:2009-03-20
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:COI 02

hide comments
2010-09-13 14:05:13 Siêu Nhân Trong Suốt
Chạy Time gì vừa khít 5s ? nhìn ảo quá
2010-09-13 10:02:46 Cao Viên Viên
3,77 s :((
2010-09-12 14:46:36 Siêu Nhân Trong Suốt
Vì giới hạn cho như thế là đủ

Last edit: 2010-09-12 14:46:52
2010-09-12 14:41:49 Cao Viên Viên
sao chẳng cho giới hạn gì hết vậy
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.