MSTRING - String problem

Cho hai xâu A và B. Tính độ dài của xâu con ngắn nhất của A mà không là xâu con của B. Xâu con không nhất thiết phải gồm các kí tự liên tiếp.

Input

Hai dòng là hai xâu A, B, độ dài <=1000, chỉ gồm các chữ cái 'a'..'z'.

Output

In ra độ dài nhỏ nhất tìm được

Sample

Sample input
 
banana 
anbnaanbaan 
 
Sample output
 
5 
 
(eg. banna) 

Sample input
 
babab 
babba 
 
Sample output
 
3 
 
(eg. aab) 

Được gửi lên bởi:~!(*(@*!@^&
Ngày:2009-02-28
Thời gian chạy:0.233s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:COI 04

hide comments
2014-09-29 15:46:10 Lollipop
ngắn nhất sao k phải là =0 @@
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.