MSKYCODE - Sky Code

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/mskycode


TÍnh số bộ gồm 4 số mà USCLN của chúng là 1 trong tập N số nguyên cho trước

Input

Dòng đầu là số test case, các dòng tiếp theo, dòng đầu tiền là số N (1<=N <=10000), sau đó là N số nguyên >=1 và <= 10000.

Output

In ra số cần tính cho mỗi bộ test.

Sample

Input:
4  
2 3 4 5 
4 
2 4 6 8 
7 
2 3 4 5 7 6 8 
Output:
1 
0 
34 

Được gửi lên bởi:psetter
Ngày:2009-04-09
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Southeastern European 2008

hide comments
2011-02-04 16:18:59 T-7
Ặc, sửa lại phần mô tả Input: Ko có số test case ở dòng đầu. Hix, làm hại mình WA nảy giờ mà không biết tại sao :((
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.