MSE06H - Japan

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/mse06h


Japan chuẩn bị chào đón ACM ICPC World Finals và muốn xây 1 số đường. Japan là 1 hòn đảo với N thành phố ở bờ phía Đông và M thành phần ở bờ phía Tây, (M ≤ 1000, N ≤ 1000). Các thành phố ở mỗi bờ được đánh số từ 1 trở đi theo chiều từ Bắc tới Nam. K superhighways sẽ được xây để nối bờ phía Đông và bờ phía Tây của Japan. Mỗi superhighway là 1 đường thẳng nối 1 thành phố ở bờ Đông và 1 thành phố ở bờ Tây.

Xác định số giao điểm của các đường cao tốc này. Không có 3 đường cao tốc cắt nhau tại 1 điểm.

Dòng đầu của file Input là T - số test. Mỗi test bắt đầu bởi 3 số – N, M, K. Tiếp theo là K dòng, mỗi dòng 2 số mô tả cặp thành phố được nối bởi đường cao tốc (số thứ nhất ở bờ Đông, số thứ hai ở bờ Tây)

Với mỗi test case, in ra 1 dòng có dạng :

Test case "case number": "số giao điểm"

Chu y : khong co dau cach nao giua "case number" va dau ":" dau nhe, ko thi ban se ko hieu tai sao ko AC.

Sample

Input :
1 
3 4 4 
1 4 
2 3 
3 2 
3 1 
Ouput: 
Test case 1: 5

Được gửi lên bởi:psetter
Ngày:2009-04-16
Thời gian chạy:0.209s-1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Southeastern European 2006

hide comments
2020-03-27 21:21:52
dùng BIT để giới hạn 10^6 mới AC :v
2019-08-28 18:29:25
My Solution: https://vn.spoj.com/files/src/24311622/
2018-12-21 20:12:27
… kq để long long nha
frostpixel aka.How 2 AC
2018-11-20 08:24:10
share code từ thiện :v
https://pastebin.ubuntu.com/p/PYGQWyKKZN/
Ai dùng nhớ để lại cmt cho mình biết nhé <3

Last edit: 2018-11-20 08:25:09
2017-06-02 18:37:51
bài này có thể giải bằng pp tính tổng nhanh :))))
2017-02-16 18:06:45
ez mà free code cho mấy bạn nhé đang vui
#include <bits/stdc++.h>
#define forr(i,a,b) for( long i=a ; i<=b ; ++i)
#define ll long long
#define s second
#define f first

using namespace std;

const long dad=2e6;
long n,k,m,test ;
long long t[2000],ans ;
pair< long,long > a[dad] ;


ll get(long u)
{
ll res=0;
while (u>0)
{
res+=t[u];
u-=u&-u;
}
return res;
}

void update(long u)
{
while (u<=m)
{
++t[u];
u+=u&-u;
}
}

void reset()
{
memset(t,0,sizeof(t));
ans=0ll;
}

int main()
{
// cout << "Hello world!" << endl;
// freopen( "MSE06H.inp" , "r" , stdin );
scanf("%d",&test);
forr(itest,1,test)
{
reset();
scanf("%d%d%d",&n,&m,&k);
forr(i,1,k) scanf("%d%d",&a[i].f,&a[i].s);
sort(a+1,a+k+1);
forr(i,1,k)
{
ans+=i-1-get(a[i].s);
update(a[i].s);
}

printf("Test case %d: %lld\n",itest,ans);
}
return 0;
}
2015-08-10 17:42:23 N�ng D�n John
OK! K<=1000*1000 =)))
http://nhatkynghiencuu.blogspot.com/2015/08/japan-ma-mse06h-spoj_10.html
2015-06-10 10:12:43 Phong


Last edit: 2015-06-10 10:55:50
2015-06-02 22:09:49 there's no salvation for me...
qsort+ IT -----> TLE =))) chịu luôn...
2015-05-11 07:00:41 Prismatic
k<=M*N :v hèn j NZEC hoài
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.