MROADS - Roads Repair

English Vietnamese

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/mroads


Có N thành phố và N-1 cặp đường nối chúng, có duy nhất 1 đường nối 2 thành phố khác nhau.

Đường đã bị xuống cấp và với mỗi đường ta biết 2 số A, B : A(s) thời gian để đi qua đường này và B(s) là thời gian ít nhất để đi qua đường này nếu nâng cấp hết cả đường.

Có 1 lượng tiền đầu tư để sửa đường, với mỗi đoạn đường, kết quả sẽ tỉ lệ với lượng tiền đầu tư. Đầu tư 1 euro cho 1 đoạn đường sẽ giảm thời gian trên đoạn đường đó đi 1s. Tuy nhiên nó không thể giảm quá thời gian tối thiểu B của đoạn đường này.

Cần phân bố lượng tiền trên cho các đoạn đường khác nhau để thời gian cần thiết đi từ thành phố 1 tới thành phố xa nhất (đi mất nhiều thời gian nhất sau khi thực hiện mọi sửa chữa) là nhỏ nhất có thể.

Xác định thời gian nhỏ nhất này.

Input

Dòng đầu gồm 2 số nguyên N và K, 2 ≤ N ≤ 100 000, 0 ≤ K ≤ 1 000 000, số thành phố và lượng tiền (euros)

Sau đó là N-1 dòng, mỗi dòng 4 số nguyên X, Y, A và B, 0 ≤ B ≤ A ≤ 10 000. Nghĩa là có đường đi từ nối X và Y với 2 thông tin A và B như trên.

Output

Thời gian nhỏ nhất cần tìm theo yêu cầu đề bài.

Sample

input 
 
3 200
1 2 200 100
2 3 450 250
 
output
 
450

input
 
5 11
1 2 10 5
1 3 3 2
1 4 9 6
3 5 7 3
 
output
 
6

input
 
11 12
1 2 7 5
1 3 20 15
2 4 10 8
2 5 5 3
2 6 6 2
4 7 3 0
4 8 7 2
5 9 8 4
5 10 9 8
5 11 6 5
 
output
 
17


Được gửi lên bởi:psetter
Ngày:2009-06-06
Thời gian chạy:0.100s-1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:COI 06

hide comments
2017-11-30 19:05:37 Lollipop
bài nhây vcl, tải test về chạy ngon, chấm trên này toàn TLE
2017-08-04 17:00:49
ád

Last edit: 2017-08-04 17:03:05
2013-11-16 06:24:49 Ho Hoang Hiep-A2k41pbc
nếu có nhiều tp xa nhất thì sao ??
2013-02-18 10:23:08 Tmbao
Time chặt quá @_@
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.