MPRIME1 - Sum of Primes

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/mprime1


 

Đếm số cách biểu diễn của 1 số nguyên thành tổng các số nguyên tố liên tiếp. Ví dụ :53 có hai cách là 5 + 7 + 11 + 13 + 17 và 53. 41 có ba cách 2+3+5+7+11+13, 11+13+17, và 41. Số 20 không có cách nào vì các biểu diễn như 7 + 13 và 3 + 5 + 5 + 7 không gồm các số nguyên tố liên tiếp.


Input

Một dãy các số nguyên dương <= 11000, kết thúc là số 0 (ko xử lý).


SAMPLE INPUT
2
3
17
41
20
666
12
53
0

Output

 

Số cách biểu diễn thành tổng các số nguyên tố liên tiếp cho từng số.


SAMPLE OUTPUT
1
1
2
3
0
0
1
2


Được gửi lên bởi:psetter
Ngày:2009-02-23
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Tokyo 2005

hide comments
2020-03-28 09:58:03
Code tham khao:
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
int main() {
ios_base::sync_with_stdio(false);
cin.tie(NULL);
loop:
int n;
cin >> n;
if (n == 0) return 0;
else {
vector <int> isPrime(n+1,true);
isPrime[0] = false;
isPrime[1] = false;
for (int i=2;i*i<=n;i++) {
if (isPrime[i]==true) {
for (int j=i*i;j<=n;j+=i) {
isPrime[j] = false;
}
}
}
vector <int> Prime;
int count = 0;
for (int i=2;i<=n;i++) {
if (isPrime[i]) Prime.push_back(i);
}
int size = Prime.size();
for (int i=0;i<size;i++) {
int sum = 0;
for (int j=i;j<size;j++) {
sum += Prime[j];
if (sum==n) {
count++;
goto end;
}
}
end:;
}
cout << count << "\n";
goto loop;
}
}
2017-01-10 11:42:04
Ai làm rồi cho link thuật toán đi =))
2016-11-29 19:28:08
mảng hằng
2016-11-20 10:10:03 hồ vãn tuấn
sang snt+ tim kiem nhi phan
2016-10-26 13:46:52
có ta

2016-10-26 12:57:41
có ai bít làm ko, cho xin code
2016-08-13 16:26:31
mảng hằng =))
2015-03-27 16:13:34 Prismatic
Đếm phân phối + sàng SNT => AC 1 đấm @@
2014-10-04 15:50:56 [KC]★★★★*-RAMEN
duyệt thần cùi cx ac :v
2014-07-22 08:35:46 [KC]★★★★*-RAMEN
duyệt trâu cũng ac
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.