Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MPRIME - Số nguyên tố ghép

Xét dãy A các số nguyên tố

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,...

và dãy B gồm các số thu được từ dãy A bằng cách ghép hai số liên tiếp trong A:

23, 57, 1113, 1719, ...

Trong dãy B có những phần tử là số nguyên tố. Chẳng hạn 23, 3137, 8389, 157163...

Các số nguyên tố trong dãy B gọi là số nguyên tố ghép.

Yêu cầu: Cho trước số nguyên dương K ≤ 500, hãy tìm số nguyên tố ghép thứ K.

Dữ liệu

Gồm 1 số nguyên dương K duy nhất.

Kết qủa

In ra 1 số nguyên dương duy nhất là số nguyên tố ghép thứ K.

Ví dụ

Dữ liệu:
2

Kết qủa
3137

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2008-01-05
Thời gian chạy:2s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:VNOI Marathon '08 - Practice Round

hide comments
2019-08-09 11:16:44
thấy có ông bào 151157 sao ko phải, ko phải là đúng r vì 151 ghép với 149, 157 ghép với 163 rồi sao ghép 151 với 157 đc
2018-12-21 10:08:28
Bài gì dễ vậy trời không ac cũng uổng :)
2018-10-08 16:11:45
có ghép đc 35 ko
2018-06-11 19:15:49
151157 thì sao trời
2018-02-21 08:27:14
151157 sao không phải là số nguyên tố ghép vậy mọi người
2018-01-11 08:50:12
How to 0,00s :))
very ez chỉ cần ghi cái kq sẵn trong mảng rồi khi k bằng nhiu thì in ra lun :))
2018-01-11 07:17:13
https://ideone.com/4l3Jso code 100 nè
rất đơn giản chỉ là tìm đc số này xong tìm tiếp số khác rồi ghép zo xong kiểm tra nó có phải nguyên tố ko rồi thêm 1 zo biến đếm nào đó để đếm đến kq của chương trình thì dừng rồi in ra
2017-12-25 02:53:30
=)))) mảng hằng sang C++11 mới AC
frostpixel aka.How 2 AC
2017-10-04 09:57:13
Code AC: http://123link.top/MPRIME
2017-07-27 03:16:44
Code AC: http://shink.in/Xz1Ig
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.