Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MNE07 - OR Xâu

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274822/problem/R

 

Cho xâu nhị phân S có độ dài n (N<=5000).Ta định nghĩa phép S(k) là phép chuyển k kí tự cuối lên đầu xâu .Ví dụ S=1000101 thì S(2)=0110001.

Gọi A(S) là tập các xâu nhị phân là kết quả của phép S(p) OR S(q) với 0<=p,q<=n-1

Yêu cầu : Cho trước xâu S và T là 2 xâu nhị phân có độ dài n .Hãy kiểm tra xem T có thuộc tập A(S)

Input :Dòng đầu chứa xâu T,dòng thứ 2 chứa xâu S.

Output : Đưa ra ‘Yes’ hoặc ‘No’ tương ứng với có hoặc không

Sample

Input :

11111

10101

Output :

No

 

Input :

11110

10101

Output :

Yes

 


Được gửi lên bởi:~!(*(@*!@^&
Ngày:2009-05-24
Thời gian chạy:0.200s-0.400s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Northeastern Europe 2007, Northern Subregion - Time limit: XXX

hide comments
2020-11-15 15:01:35
n^2
2020-11-15 14:47:51
sao test 2 nó lại ra yes là sao ?
2018-04-23 09:13:52
n^2logn hay n^2 đều không qua nổi, thôi dẹp
2017-05-30 15:32:44
N ^ 3 tối ưu hoàn toàn mới AC :D
2017-05-29 11:44:11
86 diem la loi gi vay =((
2016-09-15 18:51:30
https://neerc.ifmo.ru/past/2007/northern/problems.pdf
2016-08-24 16:33:33
Nhân danh thanh niên đọc đề ẩu : Yes, No không phải YES, NO. Cứ 0 miết, ai ngờ AC bất ngờ N^3
2015-06-14 13:07:47
Random được 73.33 @@
2013-05-22 13:33:54 Bitagi97
Test1 ra yes chơ nhỉ ??? S(0) or s(1)=10101 or 11010 = 11111 = t mà ???

Last edit: 2013-05-22 13:58:48
2012-06-01 11:11:21 hgminh
Dùng random in ra Yes với No được 73.33 điểm =))
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.