Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MKFLAGS - May cờ

Chính phủ nước x vừa có một quyết định kỳ lạ ! Họ muốn mỗi tỉnh phải có một lá cờ riêng. Và Ctna được giao nhiệm vụ thiết kế những lá cờ đó. Có tất cả N loại vải được đánh số 1 đến N sử dụng để may cờ. Theo kế hoạch của chính phủ, hai lá cờ bất kỳ trong số những lá cờ được thiết kế phải có ít nhất một loại vải được dùng chung .Và để tránh sự nhàm chán, mỗi loại vải chỉ được sử dụng tối đa hai lần . Cuối cùng , Số loại vài được dùng để may mỗi lá cờ phải bằng nhau. Hãy giúp Ctna tính xem anh ấy sẽ may được tối đa bao nhiêu lá cờ với những yêu cầu khắt khe như thế !

Input

Gồm một dòng là N (3<=N <=1000)

Output

Dòng đầu tiên là K, số loại cờ tối đa mà Ctna may được.

K dòng tiếp theo , mỗi dòng là một số số tự nhiên mô tả lá cờ ở dòng đó, mỗi số cách nhau một dấu cách.

Có thể có nhiều cách , nhưng bạn cần in ra K lá cờ có sao cho nếu ghép chúng lại, ta sẽ được dãy số có thứ tự từ điển nhỏ nhất có thể.

Example

Input:

4
Output:

3
1 2
1 3
2 3

Giải thích : Có tối đa 3 lá cờ được tạo ra.
Cách để có kết quả tối ưu là :
Lá cờ thứ nhất sử dụng loại vải 1 và 2
Lá cờ thứ hai sử dụng loại vải 1 và 3
Lá cờ thứ ba sử dụng loại vải 2 và 3
Sau khi ghép lại ta sẽ được dãy số 1 2 1 3 2 3.

Được gửi lên bởi:Phan Công Minh
Ngày:2010-01-22
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU NODEJS OBJC PERL6 PYPY RUST SED SQLITE VB.NET
Nguồn bài:Được add lên bởi canhteo

hide comments
2014-05-13 17:26:10 Lollipop
1 đấm AC,bài hay :D
2014-05-13 15:09:49 Lollipop


Last edit: 2014-05-13 15:13:53
2014-05-13 06:08:07  
Bài này hay... :))
2014-03-04 10:19:29 anonymous
bó tay, nó kêu in số là cờ, mình in số vải ~~~ tốn thời gian debug quá ~~~~
2012-07-29 08:51:58 123
PS oi xem lai ho cai de ,test de ra 3 hay 4 the?
2012-04-29 07:16:33 Lucking


Last edit: 2012-04-29 14:47:17
2011-07-05 14:02:40 Noyethug


Last edit: 2011-12-21 11:46:29
2010-08-26 06:23:44 Hồ Vãn Thông
Bài này có nhiều kết quả phải không các anh?
2010-05-24 06:32:13 Cao Viên Viên
nhầm
2010-05-24 06:27:17 Cao Viên Viên
Có 4 màu mà sao out chỉ dùng 3 màu ???
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.