Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MEO - Mèo

Có một vòng tròn n mèo. Mèo trắng, đỏ, và xanh lá cây. Khi trò chuyện với nhau, hai mèo khác màu đồng thời thành màu thứ ba.

Mỗi lượt, mèo đứng cạnh nhau trò chuyện theo thứ tự: một và hai, hai và ba, ba và bốn,... ,n và một.

Yêu cầu

Cho biết màu ban đầu của mèo, hỏi màu của mèo sau k lượt.

Dữ liệu

  • Dòng 1: n, k (1 ≤ n &le 10000, 1 ≤ k ≤ 30000).
  • Dòng 2: dãy n ký tự, ký tự thứ i là 'R','G', hoặc 'W' cho biết màu của mèo i tương ứng: đỏ, xanh hoặc trắng.

Kết quả

In ra dãy n ký tự cho biết màu của mèo sau k lượt.

Hạn chế

Có 50% số tests có 1 ≤ n &le 1000, 1 ≤ k ≤ 3000.

Ví dụ

Dữ liệu
3 1
GRR

Kết quả 
RGR

Giải thích: lượt 1: GRR -> WWR -> WGG -> RGR.

Dữ liệu
5 4
WRWRW

Kết quả 
GGGWG

Được gửi lên bởi:Jimmy
Ngày:2008-04-01
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:© vnoi.info

hide comments
2018-08-14 17:15:52
thế del nào
2015-09-18 14:28:39
xử lí thường cẩn thận! không tốn time lắm!may bai
vong vong met
2015-02-13 16:34:12 Bee
Xử lí thông thường cũng 50k
2014-12-06 23:03:43 zai zai
Không biết chấm lại bằng máy Cube bao giờ :)
2014-09-15 12:03:27 Nguyễn Tính
lúc đầu làm còn 30, tối ưu hơn chút lên dc 50. dùng cấu trúc gì vậy.
2014-09-01 07:27:33 Nguyễn Ðức Linh
50
2014-09-01 07:18:03 Nguyễn Ðức Linh
nếu tất cả mèo đều chỉ có 1 màu thì nó sẽ thế nào nhỉ??
2014-07-22 08:33:17 Nguyễn Thành Nhân
5 thím AC, suy nghĩ một hồi đã biết khó
2014-05-08 15:32:21 Thcs Ðặng Chánh Kỷ
Ac với 4.08s 260k Thánh 'Nhọc' đã lập nên kỉ lục
2014-03-13 08:52:56 rểc gềt kuỗc
chịu bài này, nghĩ mãi chỉ có mỗi 1 cách
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.