MDIGITS1 - Different Digits

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/mdigits1


Cho số nguyên dương n, cần tìm số nguyên dương m là bội của n mà m có
ít chữ số khác nhau nhất trong hệ thập phân. Ví dụ, số 1334 có 3 chữ số 
khác nhau là 1, 3 và 4. 

Input

Gồm không quá 50 test. Mỗi test một dòng, chứa số nguyên n (1<=n<65536). 
Dòng chứa số 0 kết thúc input.

Sample Input
7 
15 
16 
101 
0 

Output

 
Với mỗi bộ test, in ra m tương ứng. Nếu có nhiều m thỏa mãn, in ra m bé nhất. 

Sample output
7 
555 
16 
1111 

 
	

Được gửi lên bởi:psetter
Ngày:2009-02-22
Thời gian chạy:0.104s-1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Shanghai 2004

hide comments
2014-12-23 02:24:18 Trần Thị Thanh Thảo
M3 khùng :))

Last edit: 2014-12-23 02:25:24
2014-12-22 04:05:41 Prismatic
=)))
2013-06-17 15:05:37 a;slkfjasl;fkj
làm sao ta?
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.