MCQUERY - MinCut Query

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/mcquery


Cho một đồ thị vô hướng có trọng số, với trọng số cạnh thể hiện khả năng thông qua của cạnh đó.

Bây giờ cho một số x, hãy tính xem có bao nhiêu cặp (s, t) không tính thứ tự trong đồ thị thỏa mãn minCut(s,t) <= x.

Một nhát cắt là một cách chia các đỉnh của đồ thị thành 2 tập hợp sao cho s và t thuộc 2 tập khác nhau sau khi chia.

Trong đồ thị có trọng số, độ lớn của một nhát cắt được định nghĩa là tổng trọng số của các cạnh bị nhát cắt cắt qua. minCut là một nhát cắt có độ lớn nhỏ nhất có thể.

Input

Dòng đầu chứa T, số lượng test.

Với mỗi test, dòng đầu chứa 2 số nguyên n và m, thể hiện số lượng đỉnh và số lượng cạnh của đồ thị.

m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 3 số nguyên u,v,c thể hiện một cạnh vô hướng với khả năng thông qua c giữa đỉnh u và v; 1 <= u,v <= n.

Dòng tiếp theo chứa q, số lượng câu hỏi. q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên x.

Lưu ý: có thể có nhiều cạnh giữa một cặp đỉnh.

Output

Chứa q dòng, mỗi dòng chứa 1 số nguyên thể hiện số lượng cặp không thứ tự (s, t) tương ứng cho câu hỏi đó. In ra một dòng trống giữa các test.

Lưu ý: Time limit cho bài này khá chặt.

Example

Input:
1
5 0
1
0

Output:
10

Constraints

Input Set 1: Số lượng test <= 15, n <= 40, m <= 400, q <= 10

Input Set 2: Số lượng test <= 20, n <= 150, m <= 3000, q <= 30

Trọng số các cạnh không quá 10^6.


Được gửi lên bởi:Race with time
Ngày:2009-02-19
Thời gian chạy:1s-2.548s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Code Craft 09

© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.