MCLONUM - Closest Number

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/mclonum


Xét hai số n chữ số A và B không có số 0 ở đầu. Cần tìm hai số có n 
chữ số gần A nhất, một số >= A và một số < A mà gồm mọi chữ số của B 
theo một thứ tự nào đó. Ví dụ, nếu A=3022 và B=1232, các số thu được 
từ B là: 1223, 1232, 1322, 2123, 2132, 2213, 2231, 2312, 2321, 
3122, 3212 và 3221. Số nhỏ nhất >= A là 3122, và số lớn nhất < A là 2321. 
Nếu A=1232 và B=3022, các số thu được từ B là 2023, 2032, 2203, 2230, 2302, 
2320, 3022, 3202 và 3220. Số nhỏ nhất >=A là 2023, và không có số nào < A.
Cho A, B, tìm 2 số gần nhất A như trên.

INPUT

Gồm hai dòng là hai số n chữ số A, B tương ứng (1≤n ≤ 60).
SAMPLE INPUT
Ví dụ 1     Ví dụ 2
3075       3000203 
6604       4562454

OUTPUT

- Dòng 1: Số nhỏ nhất >=A theo định nghĩa trên, không có số 0 ở đầu. 
Nếu không tồn tại, in ra 0.
- Dòng 2: số lớn nhất < A theo định nghĩa trên, không có số 0 ở đầu.
Nếu không tồn tại, in ra 0.
SAMPLE OUTPUT
Ví dụ 1    Ví dụ 2
4066      4244556 
0       2655444 
Problem for kid - Please, think like kid.

Được gửi lên bởi:psetter
Ngày:2009-02-18
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:BOI For Kid 08

hide comments
2017-10-29 10:34:09
kiddos
2017-05-21 20:23:43
Quay lui đặt cận AC -_-
2017-02-07 01:39:07
bài này không có số âm đâu
(đã AC)
2015-03-16 09:23:20 N�ng D�n John
hình như bài này có số âm thì phải
2015-03-12 12:59:45 [Nghien] Steve
A,B âm được không nhỉ ?
2013-09-24 06:00:45 ‡■■Lãng du■■‡
Edited: Đã AC

Last edit: 2014-09-16 19:55:16
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.