MCHAOS - Chaos Strings

English Vietnamese

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/mchaos


Lovro thích chơi với các từ và nhận thấy một số từ có vẻ không thích nhau.


Hai từ A và B không thích nhau nếu A đứng trước B (thứ tự từ điển), nhưng B' lại đứng trước A', với X' từ viết ngược của X (ví dụ X="kamen" thì X'="nemak"). VD, hai từ "lova" và "novac" thích nhau, nhưng hai từ "aron" và "sunce" thì không.

Cho một tập các từ, ta định nghĩa mức hỗn loạn của tập là số cặp từ không thích nhau.

Tính số cặp này.

Input

Dòng đầu là số nguyên N, 2 ≤ N ≤ 100 000.

Sau đó N dòng chứa các từ, mỗi từ có nhiều nhất 10 chữ cái thường, 'a'-'z'. Không có 2 từ giống nhau.

Output

Mức hỗn loạn của tập từ này.

Kết quả là số 64 bit  (int64 với Pascal, long long với C/C++).

Sample

input 
 
2
lopta
kugla
 
output
 
0

input
 
4
lova
novac
aron
sunce
 
output
 
3

input
 
14
branimir
vladimir
tom
kruz
bred
pit
zemlja
nije
ravna
ploca
ko
je
zapalio
zito
 
output
 
48


Được gửi lên bởi:psetter
Ngày:2009-06-06
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:COI 06

hide comments
2021-03-09 02:20:48
one hit với nén và dùng bit
2020-03-29 12:16:19
vl hơn 1s vẫn AC, may!
2016-11-02 05:35:56
đm time như cc
2016-07-18 12:13:24
@@

Last edit: 2017-03-11 18:51:11
2016-07-18 12:08:57 nguyenngocanh
Trâu cũng AC

Last edit: 2016-10-09 17:44:43
2015-09-05 15:22:53
Tham khảo lời giải tại http://vnspoj.blogspot.com/p/blog-page_7.html
2014-12-01 15:16:54 livw
Thỏ con làm bánh
// WHAT'S WRONG WITH YOU GUYS??? WTF IS PENTIUM 3??? PLEASE UPGRADE SERVERS! IT'S RIDICULOUS TO TEST SOLUTIONS ON 9-YEAR OLD SYSTEM!
2014-11-09 17:48:47 Bitagi97
time chặt kiểu củ chuối ='=
2014-06-22 17:10:27 Anh Duc Le
Input có dấu cách trống ở cuối mỗi xâu, dùng C++ tránh STL.
2013-09-24 13:43:26 a;slkfjasl;fkj
Chaos knight :3

Last edit: 2013-09-24 13:52:27
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.