MBLAST - BLAST

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/mblast


Cho hai xâu A, B. Mở rộng của 1 xâu X là xâu thu được bằng cách chèn (0,1,2 ..) kí tự trống vào xâu. Ví dụ : X là ‘abcbcd’, thì 'abcb-cd', '-a-bcbcd-' và 'abcb-cd-' là các mở rộng của X. (Dấu cách kí hiệu bằng ‘-‘).

A1,B1 là mở rộng của A và B, và giả sử chúng cùng độ dài. Khoảng cách giữa A1 và B1 là tổng khoảng cách giữa các kí tự cùng vị trí. Nếu hai kí tự không là dấu cách thì khoảng cách giữa 2 kí tự này là trị tuyệt đối mã ASCII của chúng. Còn ngược lại, khoảng cách là 1 số K cố định.

Cho hai xâu A, B. Tìm khoảng cách nhỏ nhất giữa hai xâu mở rộng của nó.

Input

Dòng 1 chứa A, dòng 2 chứa B, chỉ gồm chữ thường a-z và số kí tự <=2000.

Dòng thứ 3 là số K, khoảng cách của 1 kí tự bất kỳ với kí tự trống, 1 ≤ K ≤ 100.

Output

Khoảng cách nhỏ nhất.

Sample

blast.in 
 
cmc 
snmn 
2 
 
blast.out 
 
10 

blast.in 
 
koiv 
ua 
1 
 
blast.out 
 
5

blast.in 
 
mj 
jao 
4 
 
blast.out 
 
12 


Được gửi lên bởi:psetter
Ngày:2009-03-20
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:COI 02

hide comments
2021-05-27 18:01:42
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/MBLAST
2017-10-23 08:31:42
Ơ đệt tưởng chấm theo kiểu file chớ :'(
2017-10-04 09:50:19
Code AC: http://123link.top/MBLAST
2015-12-13 02:59:03
THAM KHẢO TẠI https://traitaodo.wordpress.com/2015/12/13/blast-mblast/
2014-07-30 12:58:24 ■■‡[ND] Bee Sociu■■‡
co ai lam quen khong . cho sdt di nak :))~~
2013-04-27 15:27:04 Bitagi97
QHD rùi :')
2011-01-08 08:26:24 @__@
hint:
search for "string alignment using dynamic programing" on google
2011-01-08 08:26:24 @__@
hint:
search for "string alignment using dynamic programing" on google
2010-02-12 15:23:31 Siêu Nhân Trong Suốt
". Nếu hai kí tự không là dấu cách thì khoảng cách giữa 2 kí tự này là trị tuyệt đối HIỆU 2 kí tự này theo mã ASCII" mới đúng chứ :|

Last edit: 2010-02-12 15:37:22
2009-08-24 16:57:24 loc_konoko
Bai QHD co ban. Ma bai nay dau cham theo kieu file^.^

Last edit: 2009-08-24 16:58:34
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.