MBEEWALK - Bee Walk

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/mbeewalk


Đếm số cách đi của của 1 con ong. Nó bắt đầu từ tổ của nó, đi ra ngoài 
và đi về tổ ở bước thứ n. Ở mỗi ô, nó có thể đi sang 1 trong 6 ô kề cạnh.

Image and video hosting by TinyPic

Input

Dòng đầu ghi số test, mỗi dòng tiếp theo là 1 test, gồm 1 số n, 1 ≤ n ≤ 14.

SAMPLE INPUT
2
2
4

Output

 
Mỗi kết quả ghi trên 1 dòng, kết quả <= 2^31.

SAMPLE OUTPUT
6
90


Được gửi lên bởi:psetter
Ngày:2009-02-24
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:ADA95 ASM32 BASH BF C CSHARP CPP C99 CLPS LISP clisp LISP sbcl D FORTRAN HASK ICON ICK JAVA LUA NEM NICE OCAML PAS-GPC PAS-FPC PERL PHP PIKE PRLG-swi PYTHON RUBY SCM guile SCM qobi ST WHITESPACE

hide comments
2021-05-27 18:01:39
Tham khảo: https://vnspoj.github.io/problems/MBEEWALK
2017-11-06 10:42:12
nhật hào sạch


Last edit: 2017-11-07 15:06:18
2016-12-12 15:32:50
var i, t : longint;
n : array[1..100] of longint;
f : array[2..14] of int64 = (6,12,90,360,2040,10080,54810,290640,1588356,8676360,47977776,266378112,1488801600);
begin
readln(t);
for i := 1 to t do readln(n[i]);
for i := 1 to t do writeln(f[n[i]]);
end.

Copy and Paste :)))

Last edit: 2016-12-12 15:33:47
2016-12-12 15:00:37
1: 0
2: 6
3: 12
4: 90
5: 360
6: 2040
7: 10080
8: 54810
9: 290640
10: 1588356
11: 8676360
12: 47977776
13: 266378112
14: 1488801600

Last edit: 2016-12-12 15:30:29
2015-06-14 16:07:04 [Nghien] Le Long
Ai cho xin cái mảng hằng nào
2014-06-19 17:21:16 Lollipop
1 đấm AC
2013-09-22 14:35:45 DKM
răng 4 lại ra 90 đc. ai giải thích hộ cái

Last edit: 2013-09-22 14:46:22
2009-12-27 11:55:05 chuottui
các anh chỉ cho em cái thuật toán cái nè
2009-04-13 22:41:10 dhkhtn
http://www.cs.sunysb.edu/~skiena/392/lectures/week12/ - toa do tam/luc giac
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.