Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MAXNUM - MAXNUM

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/maxnum


Cho 2 số  nguyên dương N, P <= 30000. Tìm số M lớn nhất thỏa mãn P^M là ước của N!

Input

Gồm 2 số nguyên dương N và P

Output

Ghi ra duy nhất 1 kết quả của bài toán. Test luôn đảm bảo có nghiệm

Example

Input:
7 3

Output:
2

Được gửi lên bởi:Minh^^
Ngày:2011-07-06
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED

hide comments
2020-09-19 11:07:15
bài dễ v :)) 1 đấm AC :D
2017-09-03 01:29:28
bài này dùng công thức lehmer tính số ước nguyên tố của n! sau đó chia cho số ước nguyên tố của p. Nhớ trường hợp đáp án ra 0!
2017-08-25 06:22:16
trâu cũng AC :v
2017-02-01 17:38:11
thuật toán nằm trong 1 cmt dưới nhé chỉ mất o(n) để tìm thôi :>)
2016-10-15 04:27:26 Dong Xuan Toan
Cho mình hỏi ngu tí: Làm sai nghĩa là lỗi gì vậy? Sai kết quả thì cũng phải ghi 0 điểm chứ. Làm sai có phải TLE hay lỗi biên dịch gì ko vậy?
2016-05-05 02:40:53
hihi nộp sai ngôn ngữ 2 lần, nó ghi biên dịch lỗi không biết tại sao
công nhận lâu lâu ngu dễ sợ
2016-03-31 11:07:33 THK6
phân tích thừa số nguyên tố của P ra, rồi div mod thôi :3
2016-02-05 04:41:35
yeah AC AC AC đọc sai đề, tele 7 lần
2015-11-24 18:59:26 xin đừng quên tôi
de y co TH p>n :(
2015-09-28 14:51:07 minhsn
trâu cũng AC
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.