Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MAFIJA - Mafia

    Mafia là một trò chơi rất được các học sinh và sinh viên nước ngoài ưa thích, nhất là trong những dịp lễ hội lớn, nhất là vào những lúc nửa đêm. Để giải quyết bài toán này, bạn chỉ cần chỉ ra ai là “dân thường” và ai là “kẻ cắp”.

            Có N người trong trò chơi và được phân vào 2 vai là “dân thường” hoặc “kẻ cắp”. Khi có tín hiệu, tất cả đồng loạt chỉ vào một người mà mình nghi ngờ là “kẻ cắp”. Có một chú ý đặc biệt rằng dân thường thì chỉ dự đoán và kẻ cắp thì luôn chỉ vào dân thường. Bạn không biết ai là kẻ cắp hay dân thường, nhiệm vụ của bạn là dự đoán xem số lượng kẻ cắp lớn nhất là bao nhiêu.

Input

  • Dòng đầu là số N. (1 ≤ N ≤ 500.000)
  • N dòng sau, dòng thứ i là số nguyên chỉ người bị người i chỉ vào (một người không thể chỉ vào chính mình)

Output

Số nguyên duy nhất là số lượng kẻ cắp lớn nhất có thể.

Example

Input:

3

2

1

1 Output: 2

Được gửi lên bởi:Alex & Friends
Ngày:2014-12-06
Thời gian chạy:0.100s-0.200s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ASM64 GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:COCI

hide comments
2016-11-14 16:29:01
gg ez http://liink.pw/N05jy

Last edit: 2016-11-14 16:31:23
2014-12-06 16:43:27 m
máy cube để time như vậy là hợp lí rồi
2014-12-06 13:01:56 Duc M. Pham
Đề gốc nó cho 1s qua đây các bác VOJ sửa lại thành 0.1s :v
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.