Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

MACHINE - Lập lịch trên 3 máy

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/machine


Có N chi tiết máy cần được gia công lần lượt trên 3 máy A , B và C. Thời gian gia công chi tiết i trên máy A là a[i] , thời gian gia công trên máy B là b[i] , thời gian gia công trên máy C là c[i] . Biết rằng 1 trong 2 điều kiện sau đây được thoả mãn : max( b[i] ) ≤ min( a[i] ) hoặc max( b[i] ) ≤ min( c[i] ) ( i = 1,…n ) .
Hãy tìm trình tự gia công các chi tiết trên 3 máy sao cho việc hoàn thành gia công tất cả các chi tiết là sớm nhất có thể .

Input

Dòng 1 : số nguyên dương N ( 1 ≤ N ≤ 10000 ) .
Dòng 2 : N số nguyên dương a[1] , … a[n] . ( 1 ≤ a[i] ≤ 10000 )
Dòng 3 : N số nguyên dương b[1] , … b[n] .( 1 ≤ b[i] ≤ 10000 )
Dòng 4 : N số nguyên dương c[1] , … c[n] .( 1 ≤ c[i] ≤ 10000 )

Output

Dòng 1 : Số nguyên dương T là thời điểm sớm nhất có thể hoàn thành .
Dòng 2 : N số nguyên là lịch trình gia công các chi tiết máy .

Example

Input:
2
1 2
3 2
4 4

Output:
12
1 2

Được gửi lên bởi:Nguyen Minh Hieu
Ngày:2007-02-19
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:20000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET
Nguồn bài:Folklore

hide comments
2017-11-10 03:56:39
nhật hào sạch
2017-09-29 16:49:09
code AC https://ideone.com/N6MXFH
2011-05-12 16:43:17 Nguyễn Ðình Hà
Test này theo lịch 2 1 thì thời gian cũng = 12. Không biết có xét trường hợp này ko nhỉ
2010-07-04 09:20:08 .


Last edit: 2010-07-04 09:22:55
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.