Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LSRLE - RLESTRING

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/lsrle


RLE (Run length encoding) là một kiểu kí hiệu ngôn ngữ rất nổi tiếng và có ứng dụng rộng rãi trong công nghệ phần mềm, từ hang trăm năm trước, con người đã không biết đến ngôn ngữ này :P, đó là lý do tại sao chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu sơ lược về nó:

Định nghĩa: những chữ cái giống nhau liền nhau sẽ chỉ viết chữ cái đại diện và số thể hiện các chữ cái giống nó ở ngay liền sau nó

Ví dụ:

String:"WWWWWWWWWWWWBWWWWWWWWWWWWBBBWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWBWWWWWWWWWWWWWW" 

=> RLE: "12W1B12W3B24W1B14W"

Input

Gồm nhiều test case với mỗi test case sẽ là một truy vấn có dạng

Đầu tiên là xâu “@u” với u lần lượt là 1 trong các số 1 2 3 4

Nếu u = 1 : 2 dòng tiếp theo lần lượt là 2 xâu: s1 và s2

Nếu u = 2 hoặc u = 3 : Dòng tiếp theo cho một xâu s

                   Tiếp tục là một dòng chứa 2 số a và b (a, b <= độ dài thực của s)

Nếu u = 4: 2 dòng tiếp theo là một xâu s1 và s2

                   Tiếp tục là một dòng chứa 1 số a

 

Output

Với u = 1 => trả ra kết quả dưới dạng là tổng của 2 xâu s1 và s2

Với u = 2 => trả ra kết quả dưới dạng là xâu s đã bị cắt từ vị trí thứ a đi b kí tự

Với u = 3 => trả ra kết quả copy trong xâu s từ vị trí thứ a đi b kí tự

Với u = 4 => chèn xâu s2 vào xâu s1 ở vị trí a

Các câu trả lời có dạng @u:' 'string rle với u = 1, 2, 3, 4 tương ứng từng loại truy vấn. Mỗi câu trả lời, tất nhiên trên 1 dòng.

(Lưu ý tất cả các xâu trong bài là RLE và giới hạn độ dài thực của các xâu không quá 1000) 

Example

Input:
@1
c8e7c9

@1

c8e7c9

d7b5e1

@2

d9

3 1

Output:

@1: c8e7c9d7b5e1
@2: d8

Được gửi lên bởi:Duy Khanh Nguyen
Ngày:2013-07-19
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: GOSU PERL6 PYPY RUST SED
Nguồn bài:add by tranquocdat

hide comments
2015-03-05 08:55:49 Nhung anh sao dem
Duyệt trâu cũng AC - một thanh niên WA liên tục cho biết :3
2015-02-27 08:53:10 [$Zeus$]
Uầy bài này khó vãi, nghĩ mấy ngày mới AC, sướng wá xá

Last edit: 2015-02-27 08:53:33
2013-11-27 16:12:22 WAF|Tommy
em nghĩ bài này giới hạn nhỏ quá. em làm cách rất "thô thiển", mà vẫn AC với thời gian khá nhỏ (0,2s) :(
2013-09-20 09:44:32 Bitagi97
đơn giản mà =='
2013-09-11 14:44:23 a;slkfjasl;fkj
bài này rất dễ sai :(
2013-08-18 16:45:41 Dumbledore
Bài thầy Đông
2013-07-23 17:51:07 Stupider
những chữ cái giống nhau liền nhau sẽ chỉ viết chữ cái đại diện và số thể hiện các chữ cái giống nó ở ngay liền "sau" nó
sao trong cái ví dụ đầu chữ cái đại diện lại đứng sau số zậy :p
2013-07-21 15:33:33 JAMES
Bài quen quen :v
2013-07-19 13:02:01 trandatbav
Bài này chỉ là mở đầu cho chuỗi các bài tiếp theo :D
2013-07-19 12:44:51 Cottontail Tee
giới hạn độ dài thực của các xâu không quá 1000?
mình nghĩ độ dài RLE của xâu mới <=1000 chứ nếu để độ dài bình thường mà <=1000 thì ...
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.