Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LSPALIN - Bậc Palindrome

Đọc đề đẹp hơn ở:
https://codeforces.com/group/FLVn1Sc504/contest/274821/problem/U

Palindrome là xâu đọc từ trái qua phải giống như đọc từ phải qua trái, ví dụ xâu ‘abba’ hoặc ‘madam’.

Với xâu s bất kỳ người ta xác định phép chia đôi ký hiệu là half(s) và định nghĩa như sau:
• Nếu s không phải là palindrome thì half(s) không xác định,
• Nếu s có độ dài bằng 1 thì half(s) không xác định,
• Nếu s là palindrome độ dài n thì half(s) là xâu k ký tự đầu của s, trong đó k = (n+1) div 2.

Ví dụ, half(informatics) và half(i) là không xác định, half(abba) = ‘ab’, half(madam) =’mad’.

Bậc palindrome (ta sẽ gọi ngắn gọn là bậc) của xâu s là số lần tối đa có thể áp dụng phép chia đôi mà kết quả vẫn xác định. Ví dụ, các xâu ‘informatics’ và ‘i’ có bậc bằng 0 vì không thể áp dụng phép chia đôi một lần nào, các xâu ‘abba’, ‘madam’ có bậc bằng 1, còn xâu ‘totottotot’ có bặc bằng 3: ‘totottotot’ -> ‘totot’ -> ‘tot’ -> ‘to’. Yêu cầu: Xét tất cả các xâu độ dài n chỉ chứa các chữ cái la tinh thường và có bậc palindrome bằng p. Hãy xác định xâu thứ k theo thứ tự từ điển (1 ≤ n ≤ 200, 0 ≤ p ≤ 8, 1 ≤ k ≤10^9). Dữ liệu đảm bảo tồn tại xâu cần tìm.

Input

Gồm một dòng duy nhất chứa 3 số n, p, k.

Output

In ra xâu tìm đựơc

Example

Input:
4 1 1
Output:
abba

Input: 10 3 490 Output: totottotot

Input: 5 0 6597777 Output: olymp


Được gửi lên bởi:Bare & Simple
Ngày:2008-03-31
Thời gian chạy:1s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ADA95 ASM32 BASH BF CSHARP CLPS LISP sbcl LISP clisp D ERL FORTRAN GOSU HASK ICON ICK JAVA JS-RHINO LUA NEM NICE NODEJS OCAML PERL6 PERL PHP PIKE PRLG-swi PYTHON PYPY RUBY RUST SCM qobi SCM guile SED ST VB.NET WHITESPACE
Nguồn bài:Không rõ

hide comments
2014-07-15 10:37:34


Last edit: 2014-07-15 10:37:48
2014-07-15 09:51:25 Tiểu học Trung Tự
www.youtube.com/watch?v=QckuBjHXbiA
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.