Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|

LQDRECT - Đếm hình chữ nhật

Hiện tại, bài tập này đã có trên online judge chính thức của VNOI, bạn có thể truy cập ở đây: https://oj.vnoi.info/problem/lqdrect


Cho một bảng kích thước MxN, được chia thành lưới ô vuông đơn vị M dòng N cột.
(1<=M<=1000;1<=N<=300)

Trên các ô của bảng ghi số 0 hoặc 1. Các dòng của bảng được đánh số 1, 2... M theo thứ tự từ trên xuống dưới và các cột của bảng được đánh số 1, 2..., N theo thứ tự từ trái qua phải 

Yêu cầu: 

Đếm số hình chữ nhật gồm các ô của bảng thoả mãn các điều kiện sau: 

1 - Hình chữ nhật đó có 4 ô ở 4 đỉnh là 4 ô khác nhau

2- 4 ô ở đỉnh đều là số 1

3- Cạnh hình chữ nhật song song với cạnh bảng 

Input

Dòng 1: Ghi hai số M, N 

M dòng tiếp theo, dòng thứ i ghi N số mà số thứ j là số ghi trên ô (i, j) của bảng

Output

Gồm 1 dòng duy nhất ghi số hình chữ nhật thỏa mãn yêu cầu .

Example

Input:

4 4
1 0 0 1
0 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1

Output:

14

Kết quả trong phạm vi int64 của pascal và long long của C,C++Được gửi lên bởi:Trung Hieu
Ngày:2009-07-05
Thời gian chạy:0.100s
Giới hạn mã nguồn:50000B
Memory limit:1536MB
Cluster: Cube (Intel G860)
Ngôn ngữ cho phép:Tất cả ngoại trừ: ERL GOSU JS-RHINO NODEJS PERL6 PYPY RUST SED VB.NET

hide comments
2017-02-19 13:29:32


Last edit: 2017-02-19 13:30:28
2016-07-11 04:30:15 nguyenngocanh
trâu cũng AC :)))
2014-08-20 12:01:51 Thcs Ðặng Chánh Kỷ
bài này time chặt nhưng không khó để ac
2014-08-18 15:14:55 Lollipop
Bài này Time chặt v~, làm N*N*M thì TLE là m N*M*N thì k @@,SUb lòi

Last edit: 2014-08-18 15:15:20
2009-07-05 16:15:07 dhkhtn
Rat giong bai CASTLE (VN.SPOJ)
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.